go2ACT

Lieux-dits officiels

Commune de Steinfort, section C

SteinfortCAlwert
SteinfortCBambësch-an der Stae
SteinfortCBrill
SteinfortCCité Bel'Air
SteinfortCGARE DE KLEINBETTINGEN
SteinfortCHannert dem Huewerbësch
SteinfortCHueschtert
SteinfortCHuewerbësch
SteinfortCIerzfeld
SteinfortCKleinbettingen
SteinfortCKuurzlaangert
SteinfortCLouwiss
SteinfortCOudebrill
SteinfortCRue Foullert
SteinfortCRue Yvonne Useldinger-Hostert
SteinfortCRue de Grass
SteinfortCRue de Hagen
SteinfortCRue de Kahler
SteinfortCRue de Steinfort
SteinfortCRue de Sterpenich
SteinfortCRue de la Gare
SteinfortCRue de la Montagne
SteinfortCRue des Champs
SteinfortCRue du Chemin de Fer
SteinfortCRue du Château d'Eau
SteinfortCRue du Moulin
SteinfortCRue du Parc
SteinfortCa Walzing
SteinfortCam Brill
SteinfortCan Tirbett
SteinfortCan der Béimes
SteinfortCan der Kiel
SteinfortCan der Uecht
SteinfortCop Tirbett
SteinfortCop der Béimes
SteinfortCop der Eisch
SteinfortCop der Héicht
SteinfortCop der Quirecht
SteinfortCum Bechel
SteinfortCum Brill
SteinfortCum Rousestéck
SteinfortCvir Bierg