go2ACT

Lieux-dits officiels

Commune de Schifflange, section A

SchifflangeAënnen op Näerzenger Héicht
SchifflangeAARBED USINE D'ESCH
SchifflangeAAUF DEM BEHNER
SchifflangeAAUF DEM BRIET
SchifflangeAAUF DEM BRILL
SchifflangeAAUF DEM FLUERCHEN
SchifflangeAAUF DEM FOERSTERBUSCH
SchifflangeAAUF DEM GRUENENWEG
SchifflangeAAUF DEM HALFERGRUENDCHEN
SchifflangeAAUF DEM HEVEL
SchifflangeAAUF DEM LALLINGERWEG
SchifflangeAAUF DEM MITTELSTEN MONKELER
SchifflangeAAUF DEM MONKELER
SchifflangeAAUF DEM STEINRICH
SchifflangeAAUF DEM TEICH
SchifflangeAAUF DEN KAEMEN
SchifflangeAAUF DEN MEEDEN
SchifflangeAAUF DER ACHT
SchifflangeAAUF DER BOURWIES
SchifflangeAAUF DER HOEHL
SchifflangeAAUF DER HUOSCHTERT
SchifflangeAAUF DER JUDENACHT
SchifflangeAAUF EILENDIGERBERG
SchifflangeAAUF HERBETT
SchifflangeAAUF HOLSCHET
SchifflangeAAUF KIRSCHENBAUMSFELD
SchifflangeAAUF MERZBERG BEI DER KIRCH
SchifflangeAAUF MERZBERG-GELBER BONGERT
SchifflangeAAUF SCHACKWEIHER
SchifflangeAAUF SCHECKEN
SchifflangeAAUF SPELTZ
SchifflangeAAm Wapp
SchifflangeAAvenue de la Libération
SchifflangeAAvenue de la Résistance
SchifflangeABEI DUMONSBAU
SchifflangeABEI SCHMETBUSCH
SchifflangeABEIM HEVELMOIR
SchifflangeABEIM WEISSENWEG
SchifflangeABETTELING
SchifflangeABLEESANWENDER
SchifflangeAC.R. 164
SchifflangeAC.R. 168
SchifflangeACORPS DE GARDE
SchifflangeAChemin Vert
SchifflangeAChemin de Bergem
SchifflangeACité Dominique Baum
SchifflangeACité Emile Mayrisch
SchifflangeACité Europe
SchifflangeACité Op Hudelen
SchifflangeACité Op Soltgen
SchifflangeACité Paerchen
SchifflangeACité Um Benn
SchifflangeADumongshaff
SchifflangeAFOERSTERBUSCH
SchifflangeAHINTER DEN ELLERN
SchifflangeAHINTER DEN GARTEN
SchifflangeAHevelwee
SchifflangeAIM BOURWIESGRUENDCHEN
SchifflangeAIM BRILL
SchifflangeAIM CORPS DE GARDE
SchifflangeAIM CORPS DE GARDE AM WEG
SchifflangeAIM ECKBUSCH
SchifflangeAIM FRAUENFELD
SchifflangeAIM FUSSENLOCH
SchifflangeAIM GALGENBERG
SchifflangeAIM GELBEN BONGERT
SchifflangeAIM HUNNENWOIS
SchifflangeAIM MARXENLOCH
SchifflangeAIM MOOR
SchifflangeAIM MUEHLENFELD
SchifflangeAIM PAERCHEN
SchifflangeAIM PLAKIGENBUSCH
SchifflangeAIM PUDEL
SchifflangeAIM RIT
SchifflangeAIM RITT
SchifflangeAIM SCHMETBUSCH
SchifflangeAIM SCHNIPPENGARTEN
SchifflangeAIM SCHWARZENBOUR
SchifflangeAIM WASSERFALL
SchifflangeAIM ZEHRENBUSCH
SchifflangeAIM ZERODERITT
SchifflangeAIN BETTELING
SchifflangeAIN DEN HEDINGERSTRACHEN
SchifflangeAIN DEN HIDINGERGARTEN
SchifflangeAIN DEN HUDELN
SchifflangeAIN DEN OBERSTEN RAEEN
SchifflangeAIN DEN RAEEN
SchifflangeAIN DEN SCHECKEN
SchifflangeAIN DER BOURWIES
SchifflangeAIN DER HEVELWIES
SchifflangeAIN DER MUEHLENWIES
SchifflangeAIN DER OBERSTEN MUEHLCHEN
SchifflangeAIN DER SANG
SchifflangeAIN DER SCHLEICH
SchifflangeAIN DER SCHLEID
SchifflangeAIN HERBETT
SchifflangeAIN LETSCHELGRUENDCHEN
SchifflangeAKiemelbaach
SchifflangeALëtzebuerger Heck
SchifflangeALALLINGERBIERG
SchifflangeAMERZBERG IN D. STEINFELDERN
SchifflangeAMERZBIERG
SchifflangeAMontée du Cimetière
SchifflangeANOSSBIERG
SchifflangeANeimillen
SchifflangeAOBEN AUF NERTZINGERHOECHT
SchifflangeAOBEN ELLERBOUR
SchifflangeAOBER DER LUXEMBURGERHECK
SchifflangeAOp Kraeizheck
SchifflangeAPl. Grande-Duchesse Charlotte
SchifflangeAQuartier Wendel
SchifflangeARésidence Belle-Vue
SchifflangeARENSCHENBUSCH
SchifflangeARUE DE LALLANGE
SchifflangeARoute de Bergem
SchifflangeARue Albert Wingert
SchifflangeARue Aloyse Kayser
SchifflangeARue Anne Beffort
SchifflangeARue Basse
SchifflangeARue Belair
SchifflangeARue Belle-Vue
SchifflangeARue Caspar-Mathias Spoo
SchifflangeARue Denis Netgen
SchifflangeARue Dicks
SchifflangeARue Dr Welter
SchifflangeARue Eugène Heynen
SchifflangeARue Florence Nightingale
SchifflangeARue Im Mittelsten Dorf
SchifflangeARue Jean Claus
SchifflangeARue Jean Wilhelm
SchifflangeARue Lily Unden
SchifflangeARue Mathias Koener
SchifflangeARue Michel Noël
SchifflangeARue Michel Rasquin
SchifflangeARue Michel Rodange
SchifflangeARue Pierre Dupong
SchifflangeARue Pierre Frieden
SchifflangeARue Pierre Krier
SchifflangeARue d'Esch
SchifflangeARue de Drusenheim
SchifflangeARue de Hédange
SchifflangeARue de Kayl
SchifflangeARue de Noertzange
SchifflangeARue de l'Eglise
SchifflangeARue de l'Industrie
SchifflangeARue de la Croix
SchifflangeARue de la Forêt
SchifflangeARue de la Gare
SchifflangeARue de la Montagne
SchifflangeARue de la Paix
SchifflangeARue des Artisans
SchifflangeARue des Aulnes
SchifflangeARue des Fleurs
SchifflangeARue des Mines
SchifflangeARue du Brill
SchifflangeARue du Canal
SchifflangeARue du Cimetière
SchifflangeARue du Fossé
SchifflangeARue du Moulin
SchifflangeARue du Parc
SchifflangeARue du Pont
SchifflangeARue du Stade
SchifflangeASchefflengerbierg
SchifflangeAStation d'Epuration
SchifflangeAUEBER DEN HEVELWEG
SchifflangeAUEBER FOUSSENLOCH
SchifflangeAUNTER BERGEMERWEG
SchifflangeAUNTER DEM GELBEN BONGERT
SchifflangeAUNTER DER HEVELWIES
SchifflangeAUNTER DER KREUZHECK
SchifflangeAUelzecht
SchifflangeAUm Däich
SchifflangeAVOR SCHACK
SchifflangeAVal des Aulnes
SchifflangeAWASSERFALLSBUSCH
SchifflangeAWEIMESCHKOEPGEN
SchifflangeAZAE Auf Herbett
SchifflangeAZone Industrielle Um Monkeler
SchifflangeAa Péitcheseck
SchifflangeAam Éimeschbierchen
SchifflangeAam Halwegrëndchen
SchifflangeAam Laangert
SchifflangeAam Monnerecher Päsch
SchifflangeAam Schiwer
SchifflangeAam Soud
SchifflangeAam Wapp
SchifflangeAan ënnescht Lëtschend
SchifflangeAan de Laangwisen
SchifflangeAan de Schetzelen
SchifflangeAan iewescht Lëtschend
SchifflangeAbeim Biergemer Stee
SchifflangeAop Jezech
SchifflangeAop Kuebesiess
SchifflangeAop Lëtschewee
SchifflangeAop Motzdréisch
SchifflangeAop Zëmesfuert
SchifflangeAop der Dëschtelwiss
SchifflangeAop der Kieffeschwiss