go2ACT

Lieux-dits officiels

Commune de Rosport, section D

RosportDënner de Léen
RosportDAichhëlz
RosportDAlebour
RosportDDickweilerheck
RosportDDuerfstrooss
RosportDEmbierg
RosportDGieschtergreecht
RosportDGiischterbaach
RosportDGirst
RosportDGollebierg
RosportDHänzefeld
RosportDHinkelter Bësch
RosportDKiirchebierg
RosportDMurtebierg
RosportDSpëtzuecht
RosportDUecht
RosportDWangert
RosportDWangertsbierg
RosportDam Akerfeld
RosportDam Lih
RosportDam Pëntsch
RosportDam Reech
RosportDan Mondlaach
RosportDan der Baach
RosportDan der Rëtsch
RosportDhannert Eechels
RosportDop Aichhëlz
RosportDop Mësselt
RosportDop dem Bierg
RosportDop der Burer Säit
RosportDop der Pleetsch
RosportDop der Schlammfouer
RosportDum Réidchen