go2ACT

Lieux-dits officiels

Commune de Rosport, section C

RosportCËnnescht Duerf
RosportCënner dem Karelswee
RosportCënner dem Riichtebierg
RosportCënner der Brantheck
RosportCënner der Mauerheck
RosportCBrantheck
RosportCDräizepp
RosportCEmbierg
RosportCGirsterklaus
RosportCHinkel
RosportCHinkelter Bësch
RosportCHuelebierg
RosportCHuelsbaach
RosportCJäichen
RosportCLitzefelder
RosportCMarenjäichen
RosportCMauerheck
RosportCMillelach
RosportCOenneschtduerf
RosportCPëtzbierg-Ekbësch
RosportCPëtzbierg-Kuurzundels
RosportCPëtzbierg-Laangundels
RosportCQuiden
RosportCRiichtebierg
RosportCRoute d'Echternach
RosportCRue de Girsterklaus
RosportCSaangen
RosportCSchmalzfeld
RosportCSchulerwee
RosportCSténigebierg
RosportCWakeleschbierg
RosportCWisefeld
RosportCam Bëschelchen
RosportCam Wangert
RosportCan der Domp
RosportCan der Sträich
RosportChënnescht Kärten
RosportChanner der Laan
RosportChanner der Laangheck
RosportCop Kimmel
RosportCop Mëssel
RosportCop dem Fahr
RosportCop den Heedefelder
RosportCop der Domp
RosportCspuenesch Griewer
RosportCum Bëschelchen
RosportCum Karel
RosportCum Laisbur
RosportCum Sees