go2ACT

Lieux-dits officiels

Commune de Rosport, section B

RosportBéwischt Wis
RosportBënner ëm Geeschter Bësch
RosportBënner ëm Léitischbësch
RosportBënner ëm Wangertswee
RosportBënnescht Wis
RosportBAm Futzeeck
RosportBAm Wangert
RosportBAn der Aes
RosportBBakesbur
RosportBBloeknop
RosportBBuerg
RosportBEesserwehr
RosportBFënterwehr
RosportBFrumeschbierg
RosportBFutzkaul
RosportBGeeschter Bësch
RosportBHénkelterwis
RosportBHëlt
RosportBHantepeesch
RosportBHowald
RosportBHusegaard
RosportBKastig Uuscht
RosportBKeepelt
RosportBKiischepeesch
RosportBKorntefeld
RosportBKräitzgaard
RosportBLéitischbësch
RosportBLinfeld
RosportBMichelsbierg
RosportBRédelsteen
RosportBRosport
RosportBRoute d'Echternach
RosportBRue Basse
RosportBRue Giesenbour
RosportBRue Henri Tudor
RosportBRue Luc Bonblet
RosportBRue Neuve
RosportBRue Ste Irmine
RosportBRue de la Gare
RosportBRue de la Montagne
RosportBRue de la Sûre
RosportBRue des Sources
RosportBRue des Vergers
RosportBRue du Barrage
RosportBRue du Camping
RosportBRue du Cimetière
RosportBRue du Pont
RosportBRue du Stade
RosportBSchlammfur
RosportBSchmalzuuscht
RosportBSchullgaass
RosportBSteenemer Uuscht
RosportBTaubësch
RosportBTolwerbierg
RosportBUrbelbierg
RosportBUrbeluuscht
RosportBUrbelwis
RosportBWäiss Uuscht
RosportBWalkeschléer Uuscht
RosportBam Ätenzap
RosportBam Breel
RosportBam Fleerchen
RosportBam Giir
RosportBam Gisebur
RosportBam Greedefeld
RosportBam Hellegenhaischen
RosportBam Kast
RosportBam Kooschfeld
RosportBam Linneberg
RosportBam Neifeld
RosportBam Odel
RosportBam Onner
RosportBam Pärdsstellchen
RosportBam Schénkeland
RosportBam Schënnbierg
RosportBam Walkeschléer
RosportBam Wangert
RosportBam nein Morgen
RosportBam schwaarze Wangert
RosportBan Hëndel
RosportBan den Jénken
RosportBan der Domp
RosportBan der Ees
RosportBan der Hahl
RosportBan der Kuertzurdels
RosportBan der Laangurdels
RosportBan der Tauwert
RosportBan der Wäisärd
RosportBbeim Sauerbur
RosportBhanner ëm Michelsbierg
RosportBhanner ëm Wangertswee
RosportBhanner Arend
RosportBhanner Eisekrëpp
RosportBhanner Lar
RosportBhanner Scheed
RosportBhanner Zeinen
RosportBhanner der Hëlt
RosportBhanner der Ollek
RosportBiwer dëm Wangertswee
RosportBom Gisebur
RosportBop Baul
RosportBop Eisekrëpp
RosportBop Fënter
RosportBop Lar
RosportBop Séwelter
RosportBop Scheed
RosportBop Tolwer
RosportBop de spunische Gréwer
RosportBop dem Geeschter Bësch
RosportBop der Baach
RosportBop der Halischbaach
RosportBop der Sauer
RosportBowend Fënterwehr
RosportBsteenigen Eeschtchen
RosportBum Déckweller Wee
RosportBum Eechternoocher Wee
RosportBum Grandhof
RosportBum Hiwel
RosportBum Michelsbierg
RosportBum Steenemer Bierg
RosportBum Weertchen
RosportBum Wus
RosportBuwent Huweshaus
RosportBvir Eisekrëpp
RosportBvir Hapert
RosportBvir Lar
RosportBvir Scheed
RosportBvir um Michelsbierg
RosportBvir um Steenemer Bierg