go2ACT

Lieux-dits officiels

Commune de Rosport

RosportAËnnerem Duerf
RosportAënner dem Duerf
RosportAënnescht Uecht
RosportAAle Biergwee
RosportAAlwis
RosportAAm Flouer
RosportAAn der Uecht
RosportABärwénkel
RosportABoeschwee
RosportABurefelder
RosportADéckeschhäischen
RosportAEppléksbierg
RosportAGehansbësch
RosportAGehansbierg
RosportAGemengewis
RosportAHatzbaach
RosportAHouwelékslaach
RosportAKiirchewis
RosportALaangwis
RosportAMetzelbour
RosportAOm Grén
RosportAOp Maeleck
RosportAPafefeld
RosportARatzfeld
RosportARoute d'Echternach
RosportARue de la Montagne
RosportARue du Village
RosportASchlammfuren
RosportASteinheim
RosportATaubësch
RosportATrimelterstéck
RosportAWäiteschwee
RosportAWerkgaarden
RosportAWillemskräiz
RosportAa Wann
RosportAale Wee
RosportAam Binchesfeld
RosportAam Bongert
RosportAam Fléierchen
RosportAam Gëldfeld
RosportAam Kéifeld
RosportAam Loss
RosportAam Rädchen
RosportAam Wäisfeld
RosportAam Waler
RosportAam Wertgen
RosportAam Wolzberg
RosportAan de Lousen
RosportAan de Maueren
RosportAan de Rametten
RosportAan de Séwelcher
RosportAan de Schlammfuren
RosportAan de Wäissen
RosportAan de Wisen
RosportAan der Ás
RosportAan der Fëscherei
RosportAan der Rausch
RosportAan der Uecht
RosportAan der kurzer Laus
RosportAbei Manertchen
RosportAbei de Growen
RosportAbei de Weidbeem
RosportAbei den Aichen
RosportAbeim Kräizchen
RosportAiewescht Uecht
RosportAkoarz Lusen
RosportAkoarz Uecht
RosportAlaang Lusen
RosportAop Fluessdrécher
RosportAop Kuederts
RosportAop Mäleck
RosportAop Rodesch Haischen
RosportAop Wäiteschwee
RosportAop de Leyen
RosportAop dem Gréin
RosportAop dem Käpchen
RosportAop dem Sie
RosportAop der Bongertsbaach
RosportAop der Pléilay
RosportAtëschend den Bächen
RosportBéwischt Wis
RosportBënner ëm Geeschter Bësch
RosportBënner ëm Léitischbësch
RosportBënner ëm Wangertswee
RosportBënnescht Wis
RosportBAm Futzeeck
RosportBAm Wangert
RosportBAn der Aes
RosportBBakesbur
RosportBBloeknop
RosportBBuerg
RosportBEesserwehr
RosportBFënterwehr
RosportBFrumeschbierg
RosportBFutzkaul
RosportBGeeschter Bësch
RosportBHénkelterwis
RosportBHëlt
RosportBHantepeesch
RosportBHowald
RosportBHusegaard
RosportBKastig Uuscht
RosportBKeepelt
RosportBKiischepeesch
RosportBKorntefeld
RosportBKräitzgaard
RosportBLéitischbësch
RosportBLinfeld
RosportBMichelsbierg
RosportBRédelsteen
RosportBRosport
RosportBRoute d'Echternach
RosportBRue Basse
RosportBRue Giesenbour
RosportBRue Henri Tudor
RosportBRue Luc Bonblet
RosportBRue Neuve
RosportBRue Ste Irmine
RosportBRue de la Gare
RosportBRue de la Montagne
RosportBRue de la Sûre
RosportBRue des Sources
RosportBRue des Vergers
RosportBRue du Barrage
RosportBRue du Camping
RosportBRue du Cimetière
RosportBRue du Pont
RosportBRue du Stade
RosportBSchlammfur
RosportBSchmalzuuscht
RosportBSchullgaass
RosportBSteenemer Uuscht
RosportBTaubësch
RosportBTolwerbierg
RosportBUrbelbierg
RosportBUrbeluuscht
RosportBUrbelwis
RosportBWäiss Uuscht
RosportBWalkeschléer Uuscht
RosportBam Ätenzap
RosportBam Breel
RosportBam Fleerchen
RosportBam Giir
RosportBam Gisebur
RosportBam Greedefeld
RosportBam Hellegenhaischen
RosportBam Kast
RosportBam Kooschfeld
RosportBam Linneberg
RosportBam Neifeld
RosportBam Odel
RosportBam Onner
RosportBam Pärdsstellchen
RosportBam Schénkeland
RosportBam Schënnbierg
RosportBam Walkeschléer
RosportBam Wangert
RosportBam nein Morgen
RosportBam schwaarze Wangert
RosportBan Hëndel
RosportBan den Jénken
RosportBan der Domp
RosportBan der Ees
RosportBan der Hahl
RosportBan der Kuertzurdels
RosportBan der Laangurdels
RosportBan der Tauwert
RosportBan der Wäisärd
RosportBbeim Sauerbur
RosportBhanner ëm Michelsbierg
RosportBhanner ëm Wangertswee
RosportBhanner Arend
RosportBhanner Eisekrëpp
RosportBhanner Lar
RosportBhanner Scheed
RosportBhanner Zeinen
RosportBhanner der Hëlt
RosportBhanner der Ollek
RosportBiwer dëm Wangertswee
RosportBom Gisebur
RosportBop Baul
RosportBop Eisekrëpp
RosportBop Fënter
RosportBop Lar
RosportBop Séwelter
RosportBop Scheed
RosportBop Tolwer
RosportBop de spunische Gréwer
RosportBop dem Geeschter Bësch
RosportBop der Baach
RosportBop der Halischbaach
RosportBop der Sauer
RosportBowend Fënterwehr
RosportBsteenigen Eeschtchen
RosportBum Déckweller Wee
RosportBum Eechternoocher Wee
RosportBum Grandhof
RosportBum Hiwel
RosportBum Michelsbierg
RosportBum Steenemer Bierg
RosportBum Weertchen
RosportBum Wus
RosportBuwent Huweshaus
RosportBvir Eisekrëpp
RosportBvir Hapert
RosportBvir Lar
RosportBvir Scheed
RosportBvir um Michelsbierg
RosportBvir um Steenemer Bierg
RosportCËnnescht Duerf
RosportCënner dem Karelswee
RosportCënner dem Riichtebierg
RosportCënner der Brantheck
RosportCënner der Mauerheck
RosportCBrantheck
RosportCDräizepp
RosportCEmbierg
RosportCGirsterklaus
RosportCHinkel
RosportCHinkelter Bësch
RosportCHuelebierg
RosportCHuelsbaach
RosportCJäichen
RosportCLitzefelder
RosportCMarenjäichen
RosportCMauerheck
RosportCMillelach
RosportCOenneschtduerf
RosportCPëtzbierg-Ekbësch
RosportCPëtzbierg-Kuurzundels
RosportCPëtzbierg-Laangundels
RosportCQuiden
RosportCRiichtebierg
RosportCRoute d'Echternach
RosportCRue de Girsterklaus
RosportCSaangen
RosportCSchmalzfeld
RosportCSchulerwee
RosportCSténigebierg
RosportCWakeleschbierg
RosportCWisefeld
RosportCam Bëschelchen
RosportCam Wangert
RosportCan der Domp
RosportCan der Sträich
RosportChënnescht Kärten
RosportChanner der Laan
RosportChanner der Laangheck
RosportCop Kimmel
RosportCop Mëssel
RosportCop dem Fahr
RosportCop den Heedefelder
RosportCop der Domp
RosportCspuenesch Griewer
RosportCum Bëschelchen
RosportCum Karel
RosportCum Laisbur
RosportCum Sees
RosportDënner de Léen
RosportDAichhëlz
RosportDAlebour
RosportDDickweilerheck
RosportDDuerfstrooss
RosportDEmbierg
RosportDGieschtergreecht
RosportDGiischterbaach
RosportDGirst
RosportDGollebierg
RosportDHänzefeld
RosportDHinkelter Bësch
RosportDKiirchebierg
RosportDMurtebierg
RosportDSpëtzuecht
RosportDUecht
RosportDWangert
RosportDWangertsbierg
RosportDam Akerfeld
RosportDam Lih
RosportDam Pëntsch
RosportDam Reech
RosportDan Mondlaach
RosportDan der Baach
RosportDan der Rëtsch
RosportDhannert Eechels
RosportDop Aichhëlz
RosportDop Mësselt
RosportDop dem Bierg
RosportDop der Burer Säit
RosportDop der Pleetsch
RosportDop der Schlammfouer
RosportDum Réidchen
RosportEAm Bréil
RosportEBëschwisen
RosportEBassert
RosportEBréil
RosportEBrachwies
RosportEBurstrëferbierg
RosportEC.R. 370
RosportEDickweiler
RosportEDickweiler Haard
RosportEErpergestell
RosportEFranzefeldchen
RosportEFussley
RosportEHénkelterwis
RosportEHaleschbaach
RosportEHeckebësch
RosportEHeckefeld
RosportEHicht
RosportEHueslooch
RosportEKounefeld
RosportEKräitzerbierg
RosportELinnersfeld
RosportEMassewee
RosportEMauerefeld
RosportEMauerheck
RosportEMeeschbur
RosportEMieltgen
RosportENeifeld
RosportEPafebierg
RosportEPfaffenberg
RosportEPlékert
RosportEQuäschemuergen
RosportERéidchen
RosportERéitfeld
RosportERabbelbierg
RosportERue Principale
RosportERue d'Echternach
RosportERue de Boursdorf
RosportERue de l'Église
RosportESchmalzuecht
RosportESechsmuergen
RosportESiewemuergen
RosportETauwefeld
RosportEUesweiler Hiwel
RosportEWäissfeld
RosportEWakeleschbierg
RosportEZwielefmuergen
RosportEa Frombrich
RosportEa Pëtz
RosportEam Gier
RosportEam Gronn
RosportEan de Jäichen
RosportEan der Kärt
RosportEan der Kaul
RosportEan der Träip
RosportEbei der Manertchen
RosportEbeim Bassert
RosportEbeim Haardbur
RosportEbeim viischte Bësch
RosportEiwer dem Méischtrëfer Bësch
RosportEmëttelste Bësch
RosportEop Aichhëlz
RosportEop Paul
RosportEop Schotelt
RosportEop der Baach
RosportEop der Gläicht
RosportEop der Ho
RosportEop der Honskaul
RosportEop der Ims
RosportEop der Laangmauer
RosportEop der Stee
RosportEviischte Bësch
RosportFAm Eeck
RosportFAm Peesch
RosportFAm Wiirt
RosportFBeiegaard
RosportFBlofeld
RosportFFuerzwis
RosportFGiischterbaach
RosportFGrolsbierg
RosportFGruussfeld
RosportFHeedekräiz
RosportFHoller
RosportFHonskail
RosportFHounersiedel
RosportFKiircheflouer
RosportFKikelpeesch
RosportFKinnekstrawis
RosportFKräizerbierg
RosportFKrimerech
RosportFKunepeesch
RosportFLannebaach
RosportFLehmkaul
RosportFMeisbësch
RosportFMompecher Bierg
RosportFMousfeld
RosportFNeigaarden
RosportFOsweiler
RosportFPäscher
RosportFPëppelbaach
RosportFPunnes-chen
RosportFRue Laangefeld
RosportFRue Lannebaach
RosportFRue Maien
RosportFRue Melick
RosportFRue Poeppelbaach
RosportFRue Principale
RosportFRue Wandbierg
RosportFRue de Dickweiler
RosportFRue de Fromburg
RosportFRue de Rodenhof
RosportFRue de l'École
RosportFSchilzgaard
RosportFSchmalzbierg
RosportFSchofgaard
RosportFSiesgaass
RosportFSpatzebierg
RosportFWitrysgaass
RosportFZëmpelbaach
RosportFa Maén
RosportFa Nates-chen
RosportFa Nossem
RosportFam Kiesel
RosportFam Laangefeld
RosportFam Wiirt
RosportFan Hanes-chen
RosportFan de Jäichen
RosportFan der Baach
RosportFan der Hëlt
RosportFan der Hell
RosportFan der Kail
RosportFan der Kierf
RosportFan der Kirt
RosportFan der Weidebaach
RosportFbei der Manertchen
RosportFbeim Fielerbur
RosportFbeim Neie Wee
RosportFbeim Rousperterwee
RosportFgrusse Gaard
RosportFhënneschte Bierg
RosportFhanner de Weiden
RosportFhanner dem Gruef
RosportFop Bunsak
RosportFop Plistert
RosportFop Steen
RosportFop dem Weidekop
RosportFop der Heed
RosportGënner dem Meisbësch
RosportGënneschte Weier
RosportGBëschwisen
RosportGBurewee
RosportGDäiwels Dreesch
RosportGFrombuerg
RosportGFrombuergerbréil
RosportGFrombuergerhaff
RosportGGeischheed
RosportGGriechte Lusen
RosportGGrolswiss
RosportGGrousswis
RosportGGruussebësch
RosportGGruussfeld
RosportGHëlzebrék
RosportGHaassel Lusen
RosportGHellge Jénken
RosportGHiechtebiirchen
RosportGHiergersak
RosportGHiirzheck
RosportGIelkop
RosportGJeepcheswis
RosportGKëmpelchen
RosportGKliebierg
RosportGLannebaach
RosportGLuerbierg
RosportGMeisbësch
RosportGNeigaarden
RosportGRudenaker
RosportGRue Principale
RosportGRue de Fromburg
RosportGRue de Rodenhof
RosportGRuedsdell
RosportGSäkslooch
RosportGWinechwies
RosportGa Biedemchen
RosportGa Breedert
RosportGa Mäen
RosportGa Nuppeschdällchen
RosportGa Peeschelcher
RosportGam Gouber
RosportGam Haassel
RosportGam Kazenzoll
RosportGan Daschent
RosportGan der Kellerei
RosportGan der Luer
RosportGbei de Bouchen
RosportGbei der Beienhepp
RosportGbei der Rei Beem
RosportGbeim Schiennesch Kräiz
RosportGbeim déiwen Gruef
RosportGgruuss Lusen
RosportGiweschte Weier
RosportGkleene Fléierchen
RosportGmëttelste Weier
RosportGom Brouch
RosportGom Kneppchen
RosportGop Wakelter
RosportGop Wannesgen
RosportGop de Griechten
RosportGop de Jäichen
RosportGop dem Bëchel
RosportGop den Heinen
RosportGop der Schlammfur
RosportGum Keller
RosportGzéin Morgen