go2ACT

Lieux-dits officiels

Commune de Neunhausen, section A

NeunhausenAAUF DEM BIRCHEN
NeunhausenAAUF DEM ESCHDORFERBERG
NeunhausenAAUF DEM HUEHNERBUSCH
NeunhausenAAUF DEM LOOR
NeunhausenAAUF DER KOHSSEL
NeunhausenAAUF DER TEIMCHEN
NeunhausenAAUF DER ZILLENHUETTE
NeunhausenAAn der Driicht
NeunhausenAHINTER DEM ALTEN KAMP
NeunhausenAHINTER DER KOHSSEL
NeunhausenAIM DIRBICHSBERG
NeunhausenAIM KREUZFELD
NeunhausenAIM LULTZERWALD
NeunhausenAIM SEIF
NeunhausenAIM STEINFELD
NeunhausenAIN BOURENDELT
NeunhausenAIN DER GRIECHT
NeunhausenAIN DER SASCHLEID
NeunhausenAIN DER SCHINCK
NeunhausenAKATZENLEI
NeunhausenALultzhausen
NeunhausenASéiwee
NeunhausenAVOR DEM BUSCH
NeunhausenAVOR DER EWICHT
NeunhausenAVOR DER WARZEL