go2ACT

Lieux-dits officiels

Commune de Mompach, section D

MompachDënnert Hueselach
MompachDënnert de Leeëren
MompachDC.R. 141C
MompachDHondslach
MompachDHueselach
MompachDScheedbësch
MompachDam Déieregaart
MompachDam Laangenhaff
MompachDam Wuesland
MompachDan de Leeëren
MompachDan de Wäissfelder
MompachDan de kuerze Lousen
MompachDan de laange Lousen
MompachDan den Illieger Hecken
MompachDan der Brakewiss
MompachDbei der Geschuerener Bich
MompachDbeim Iechternacher Wee
MompachDbeim Scheedbur
MompachDbeim Weierbur
MompachDlaanscht de Bësch
MompachDop Eechels
MompachDop Hondslach
MompachDop Stäil
MompachDop der Kéiwisschen
MompachDop der Neiwiss
MompachDtëscht de Wisen