go2ACT

Lieux-dits officiels

Commune de Manternach, section D

ManternachDënnert dem Jokesbierg
ManternachDënnert dem Scheedchen
ManternachDAn der Gruecht
ManternachDBréicherstrooss
ManternachDBrucherstrooss
ManternachDC.R. 138
ManternachDHetschweilerflouer
ManternachDHierberwee
ManternachDKéiwee
ManternachDLekegaart
ManternachDLekendällchen
ManternachDLuuchtwiss
ManternachDRoutland
ManternachDSchëttbierg
ManternachDSchëtzwiss
ManternachDSchlässelsfeldchen
ManternachDSpiischen
ManternachDSteekaul
ManternachDVugelsang
ManternachDa Lilien
ManternachDam Barthelsbour
ManternachDam Breetwee
ManternachDam Dällchen
ManternachDam Gehaansweier
ManternachDam Ieselsdréisch
ManternachDam Kierchepäsch
ManternachDam Léisbierg
ManternachDam Scheedchen
ManternachDam Uedebrill
ManternachDan de Wakelter
ManternachDan den Groestécker
ManternachDan der Gehaanshiel
ManternachDan der Grousswiss
ManternachDan der Kierchewiss
ManternachDan der Lach
ManternachDan der Réckelsgriecht
ManternachDan der Sauerwiss
ManternachDan der Weierwiss
ManternachDhannert dem Scheedchen
ManternachDhannert dem Spiischen
ManternachDhannert der Kierch
ManternachDop der Dierwiss
ManternachDop der Kuebeneech
ManternachDop der Laangwiss
ManternachDop der Schëtzbréck
ManternachDop der Steekaul
ManternachDop der Weid
ManternachDum Hierber Wee
ManternachDum Hougeriicht
ManternachDum Schëttbierg