go2ACT

Lieux-dits officiels

Commune de Manternach, section C

ManternachCënnert dem Wangert
ManternachCA1/E44
ManternachCAle Wee
ManternachCAlewee
ManternachCAm Bierg
ManternachCAm Wangertsbierg
ManternachCAm Wues
ManternachCBëschelchen
ManternachCC.R. 137
ManternachCDuerfstrooss
ManternachCJakobsbierg
ManternachCJakobswiss
ManternachCKierchefeld
ManternachCMünschecker
ManternachCMaacherwee
ManternachCNeie Wee
ManternachCOp de Groesteen
ManternachCSchlammbamswiss
ManternachCUm Bëschelt
ManternachCWangertsbierg
ManternachCale Manternacher Wee
ManternachCam Bierg
ManternachCam Binzelfeld
ManternachCam Bongert
ManternachCam Géier
ManternachCam Holzefeld
ManternachCam Kaulefeld
ManternachCam Maurefeld
ManternachCam Schäffestull
ManternachCam Wangertsbierg
ManternachCam hënneschte Fuussbierg
ManternachCam viischte Fuussbierg
ManternachCan der Grouf
ManternachCan der Kaul
ManternachCan der Laangfuer
ManternachCan der Routäerd
ManternachCan der Wisschen
ManternachCan der viischter Routäerd
ManternachCbei der Fielsmillen
ManternachCbeim Roudekräiz
ManternachChannert dem Bëschelchen
ManternachChannert der Millen
ManternachCop de Récker
ManternachCop dem ënneschte Reech
ManternachCop dem Bëschelt
ManternachCop dem Plazewee
ManternachCop den Haiser
ManternachCop der Fiels
ManternachCop der Griecht
ManternachCop der Héicht
ManternachCop der Millekopp
ManternachCop der Schlammfuer
ManternachCop der Wäissäerd
ManternachCum Béchel
ManternachCum Kalebierg
ManternachCum Millewee
ManternachCum Wéinegwäert
ManternachCviru Stell
ManternachCvirun der Fiels