go2ACT

Lieux-dits officiels

Commune de Junglinster, section B

JunglinsterBënner dem Bélebierg
JunglinsterBënner dem Bichel
JunglinsterBënner dem Hölzeklöppel
JunglinsterBënner dem Reisch
JunglinsterBënneschte Léi
JunglinsterBAm Elbert
JunglinsterBAm Haupeschbierg
JunglinsterBAm kaulege Feld
JunglinsterBAn Aessen
JunglinsterBAn der Dellt
JunglinsterBAn der Lass
JunglinsterBBélebësch
JunglinsterBBélebierg
JunglinsterBBeddelerbierg
JunglinsterBBeim Park
JunglinsterBBelenhaff
JunglinsterBBichegässel
JunglinsterBBildchesgronn
JunglinsterBBlummendall
JunglinsterBBroutgriecht
JunglinsterBCharly's Wee
JunglinsterBCité Flammant
JunglinsterBCité Im Thaelchen
JunglinsterBCité Kremerich
JunglinsterBDuelebierg
JunglinsterBEechegässel
JunglinsterBEessebréck
JunglinsterBEschburen
JunglinsterBFolkent
JunglinsterBGalgebierg
JunglinsterBGeespert
JunglinsterBGratzekaul
JunglinsterBGraulinster
JunglinsterBGrittkaul
JunglinsterBGroebierg
JunglinsterBHésterbierg
JunglinsterBHeedhaff
JunglinsterBHengesang
JunglinsterBHuemesuecht
JunglinsterBHuergaarden
JunglinsterBHuesenhärleck
JunglinsterBIernzwee
JunglinsterBImpasse Am Bongert
JunglinsterBJean-Haris
JunglinsterBJean-Haris-Gronn
JunglinsterBJeanharis
JunglinsterBKäschtegässel
JunglinsterBKënseckerbierg
JunglinsterBKapebur
JunglinsterBKieschberg
JunglinsterBKiirten
JunglinsterBKiischtheck
JunglinsterBKlenge Beelenhaff
JunglinsterBKnapegronn
JunglinsterBKoschteschknapp
JunglinsterBKuelebierg
JunglinsterBLéinertzpesch
JunglinsterBLaangfeld
JunglinsterBLaangwis
JunglinsterBLannegässel
JunglinsterBLuwelengshéicht
JunglinsterBMechelslousen
JunglinsterBMillefeld
JunglinsterBMouerbierg
JunglinsterBMoutzeknapp
JunglinsterBNeiwis
JunglinsterBOp de Fréinen
JunglinsterBOp der Diert
JunglinsterBPéiteschbierg
JunglinsterBPëtzebierg
JunglinsterBPeipelsbierg
JunglinsterBPompelsgronn
JunglinsterBRéimeschheck
JunglinsterBReischwisen
JunglinsterBRonnheck
JunglinsterBRoudebierg
JunglinsterBRoute d'Echternach
JunglinsterBRoute de Diekirch
JunglinsterBRoute de Luxembourg
JunglinsterBRue Agatha Christie
JunglinsterBRue Dr. René Koltz
JunglinsterBRue Edmond Goergen
JunglinsterBRue Emile Nilles
JunglinsterBRue Gaalgebierg
JunglinsterBRue Hiehl
JunglinsterBRue Jacques Santer
JunglinsterBRue Jean-Pierre Ries
JunglinsterBRue Joseph Probst
JunglinsterBRue Kremerich
JunglinsterBRue Lauterbour
JunglinsterBRue Mère Teresa
JunglinsterBRue Maria Montessori
JunglinsterBRue Marthe Prim-Welter
JunglinsterBRue Neuve
JunglinsterBRue Nicolas Glesener
JunglinsterBRue Nicolas Thewes
JunglinsterBRue Otto Borrigs
JunglinsterBRue Rham
JunglinsterBRue Ronnheck
JunglinsterBRue Tun Deutsch
JunglinsterBRue d'Altlinster
JunglinsterBRue de Blumenthal
JunglinsterBRue de Bourglinster
JunglinsterBRue de Godbrange
JunglinsterBRue de Grevenmacher
JunglinsterBRue de la Forêt
JunglinsterBRue de la Gare
JunglinsterBRue de la Mairie
JunglinsterBRue de la Montagne
JunglinsterBRue des Cerises
JunglinsterBRue des Jardins
JunglinsterBRue des Prés
JunglinsterBRue des Romains
JunglinsterBRue des Roses
JunglinsterBRue du Village
JunglinsterBSchapeswis
JunglinsterBScheedchesgronn
JunglinsterBSchlammfeld
JunglinsterBSchmuelegronn
JunglinsterBSchneppepull
JunglinsterBStation Radio
JunglinsterBStiregronn
JunglinsterBUm Enneschte Léi
JunglinsterBUm Railand
JunglinsterBVal de l'Ernz
JunglinsterBWëllberech
JunglinsterBWakelterbierg
JunglinsterBWeidegässel
JunglinsterBWeimerech
JunglinsterBWeinsbësch
JunglinsterBWieweschheck
JunglinsterBZ. artisanale um Lënster Bierg
JunglinsterBZessepesch
JunglinsterBZwéckekopp
JunglinsterBa Randscheed
JunglinsterBam Aes
JunglinsterBam Akechepesch
JunglinsterBam Béinert
JunglinsterBam Bëckert
JunglinsterBam Brill
JunglinsterBam Bruch
JunglinsterBam Bruchbierg
JunglinsterBam Bruchlach
JunglinsterBam Däich
JunglinsterBam Dauwefeld
JunglinsterBam Dielchen
JunglinsterBam Elbert
JunglinsterBam Grönnchen
JunglinsterBam Léinertsfeld
JunglinsterBam Mansber
JunglinsterBam Sand
JunglinsterBam Schwäibësch
JunglinsterBam Tröllebierg
JunglinsterBam Weier
JunglinsterBam kaulege Feld
JunglinsterBan Appelëscht
JunglinsterBan Duelen
JunglinsterBan de Biergen
JunglinsterBan de Géieren
JunglinsterBan de Lächer
JunglinsterBan de Réier
JunglinsterBan de Wakelter
JunglinsterBan den Eessen
JunglinsterBan der Eechels
JunglinsterBan der Hésterbaach
JunglinsterBan der Lass
JunglinsterBan der Loupescht
JunglinsterBbei Gratzenkräiz
JunglinsterBbei Weimerech
JunglinsterBbei de Biergen
JunglinsterBbeim Bocksbam
JunglinsterBbeim Mënsterbësch
JunglinsterBbeim Roosbur
JunglinsterBbeim Scheddelbierg
JunglinsterBbeim Uwerbësch
JunglinsterBgroussen Dréisch
JunglinsterBhanner Driwer
JunglinsterBhanner Weimerech
JunglinsterBop Duelenhéicht
JunglinsterBop Kréimerech
JunglinsterBop Stirekopp
JunglinsterBop de Fréinen
JunglinsterBop de Mansberhiwelen
JunglinsterBop de Stengercher
JunglinsterBop dem Hölzeklöppel
JunglinsterBop dem Kaatzebierg
JunglinsterBop dem Plakert
JunglinsterBop dem Reisch
JunglinsterBop der Diert
JunglinsterBop der Heed
JunglinsterBop der Kléck
JunglinsterBop der Stir
JunglinsterBum Bichel
JunglinsterBum Bierg
JunglinsterBum Bretz Härleck
JunglinsterBum Léi
JunglinsterBum Reiland
JunglinsterBum Rennpad
JunglinsterBum Tröllebierg
JunglinsterBzwëschen de Baachen