go2ACT

Lieux-dits officiels

Commune de Goesdorf

GoesdorfAACKSBACH
GoesdorfAAM KAUTENBACHER-WEG
GoesdorfAAM STELLPAD
GoesdorfAAUF BAESCHENT
GoesdorfAAUF DEM GRUENDCHEN
GoesdorfAAUF DEM KNUPP
GoesdorfAAUF DEM MAES
GoesdorfAAUF DEM PFAD
GoesdorfAAUF DER HISCHTGEN
GoesdorfAAUF DER MUEHLELEI
GoesdorfAAUF DER OICHT
GoesdorfAAUF DER PLATZ
GoesdorfAAUF DER SCHLEID
GoesdorfAAUF DER STRASSE
GoesdorfAAUF DIEFENDELT
GoesdorfAAUF HERMESCHT
GoesdorfAAUF HIELESCHFELD
GoesdorfAAUF NAECHERRIEDER
GoesdorfAAUF SEIWESCHBOURN
GoesdorfAAm Stellpad
GoesdorfAAm neie Wee
GoesdorfABAERESHECK
GoesdorfABEI FRESCHEBOUR
GoesdorfABEI GASPESCHPESCH
GoesdorfABEIM FRECKBUSCH
GoesdorfADAELER RIEDER
GoesdorfADANGSELT
GoesdorfADuerfstrooss
GoesdorfAFRECKBUSCH
GoesdorfAFRESCHEBOUR
GoesdorfAGrowelterwee
GoesdorfAHAMESBUSCH
GoesdorfAHERMESCHTERBACH
GoesdorfAHINTER DER HEID
GoesdorfAHOHE REECH
GoesdorfAIM BIRKENWAELDCHEN
GoesdorfAIM BONGERT
GoesdorfAIM FRESTERBERG
GoesdorfAIM GRUENDCHEN
GoesdorfAIM HONSRATT
GoesdorfAIM KATZ
GoesdorfAIM MESSENWEG
GoesdorfAIM NEUEN WEG
GoesdorfAIM SIELTGEN
GoesdorfAIM WIDEM
GoesdorfAIN BECKESCHFELD
GoesdorfAIN DEN LEIEN
GoesdorfAIN DEN SIESGEDAELER
GoesdorfAIN DER BACH
GoesdorfAIN DER DELL
GoesdorfAIN DER DOISKAUL
GoesdorfAIN DER FLOISBECH
GoesdorfAIN DER FUSKAUL
GoesdorfAIN DER NAECHERBACH
GoesdorfAIN DER NARENDELT
GoesdorfAIN DER SCHEIFELESCHT
GoesdorfAIN DER SCHEMPACH
GoesdorfAIN DER SCHNIERBECH
GoesdorfAIN DER WAESCHELT
GoesdorfAIN DIEFENDELT
GoesdorfAIN HENGESCHT
GoesdorfAIN JANNERDELL
GoesdorfAIN KIMMESDELL
GoesdorfAIN LEDERBOURN
GoesdorfAKRECKHISCHTGEN
GoesdorfAKRINKELSERBACH
GoesdorfAKautebacherwee
GoesdorfAKiirchewee
GoesdorfALATZKIDEL
GoesdorfALEDERFELD
GoesdorfALICHESBONGERT
GoesdorfAMAESCHSCHLEIDCHEN
GoesdorfAMIESWEG
GoesdorfAMILLEBERG
GoesdorfAMILLEWIES
GoesdorfANOCHER
GoesdorfANacherstrooss
GoesdorfAPAALSBUSCH
GoesdorfAROTHSEIT
GoesdorfASCHACKEBUSCH
GoesdorfASCHIBERICHERBUSCH
GoesdorfASEIWESCHBOURN
GoesdorfAUNTER DEM NEUEN WEG
GoesdorfAUNTER DER STRASSE
GoesdorfAUm Buren
GoesdorfAUm Knupp
GoesdorfAUm Pad
GoesdorfAVOR BUSEBETT
GoesdorfAWEIDIGER EWENT
GoesdorfAWOLFSKIRCH
GoesdorfAWelscheedgen
GoesdorfBAUF DEM BERG
GoesdorfBAUF DEM NEUEN WEIHER
GoesdorfBAUF DEN PIEDEN
GoesdorfBAUF DEN PILLEN
GoesdorfBAUF DER BROOCH
GoesdorfBAalewee
GoesdorfBAm Breetfeld
GoesdorfBAm Rousefeld
GoesdorfBAn der Driicht
GoesdorfBBEI DER SCHAULSMUEHLEN
GoesdorfBBEIM JUNGENBUSCH
GoesdorfBBEIM WEIHER
GoesdorfBBOUREFELD
GoesdorfBBOUREWIES
GoesdorfBBUDERSCHEID
GoesdorfBBeim Weiher
GoesdorfBDRIESCHER
GoesdorfBDuerfstrooss
GoesdorfBESCHER WIES
GoesdorfBFASSBICH
GoesdorfBFLOBICH
GoesdorfBGEMEINEN LAENDCHEN
GoesdorfBGROS WIES
GoesdorfBHESSELFELD
GoesdorfBHINTER DEM BEKEL
GoesdorfBHOHWAELDCHEN
GoesdorfBHorgershaff
GoesdorfBIM ESSGRUND
GoesdorfBIM MUEHLENBUSCH
GoesdorfBIM ROSEFELD
GoesdorfBIN DER EBECHT
GoesdorfBIN DER PARBICH
GoesdorfBIN DER SCHLIRBACH
GoesdorfBIRESCHTERBERG
GoesdorfBJUNGENBUSCH
GoesdorfBKREUZPESCH
GoesdorfBKaunereferwee
GoesdorfBMillewee
GoesdorfBNEUEN WEIHER
GoesdorfBOBEN DEM WEIHER
GoesdorfBOM BEKEL
GoesdorfBOp der Knupp
GoesdorfBRUELGERBACH
GoesdorfBSCHALBICH
GoesdorfBTIBESHOLZ
GoesdorfBUNTER TIBESHOLZ
GoesdorfBVOR IRESCHTERBERG
GoesdorfBVOR WATTICH
GoesdorfBWEIHER
GoesdorfBWeltzerstrooss
GoesdorfCAETELSBACH
GoesdorfCAM AASTERT
GoesdorfCAUF BAASTIG
GoesdorfCAUF BERGALL
GoesdorfCAUF DAEHLERBOUR
GoesdorfCAUF DEM AES
GoesdorfCAUF DEM ALTEN WEG
GoesdorfCAUF DEM DAEHLERBERG
GoesdorfCAUF DEM GROSSEN RAECH
GoesdorfCAUF DEM KEMELSWEG
GoesdorfCAUF DER AESCHBICH
GoesdorfCAUF DER EIMELSKAUL
GoesdorfCAUF DER FROEN
GoesdorfCAUF DER HEID
GoesdorfCAUF DER HOECHT
GoesdorfCAUF DER WINKELDELT
GoesdorfCAUF KAEWIGT
GoesdorfCAUF KLESBUSCH
GoesdorfCAUF MOOKEBOUR
GoesdorfCAUF PIRMESRAEDCHEN
GoesdorfCAUF RINGELSGRUND
GoesdorfCAUF SCHENKBERG
GoesdorfCAUF WEILESCHT
GoesdorfCAm Aastert
GoesdorfCBEI NEUMANNSKREUZ
GoesdorfCBEIM KELLER
GoesdorfCD'Weltzer Strooss
GoesdorfCDaehlerbaach
GoesdorfCDahl
GoesdorfCDuerfstrooss
GoesdorfCIM AASTERT
GoesdorfCIM ALTEN WEG
GoesdorfCIM BEWEG
GoesdorfCIM BOIDEM
GoesdorfCIM DAERCHEN
GoesdorfCIM JUNGENBUSCH
GoesdorfCIM KREUZFELD
GoesdorfCIM QUAESCHENBOIDEM
GoesdorfCIM RAEMESBERG
GoesdorfCIM THAL
GoesdorfCIM WILTZERWEG
GoesdorfCIN BAASTIG
GoesdorfCIN DAEHLERBOUR
GoesdorfCIN DER AESCHBICH
GoesdorfCIN DER BACH
GoesdorfCIN DER DAEHLERBACH
GoesdorfCIN DER EIMELSKAUL
GoesdorfCIN DER EWIGT
GoesdorfCIN DER LEIWENDELL
GoesdorfCIN DER NAECHERBACH
GoesdorfCIN DER OSCHTERBACH
GoesdorfCIN DER SCHARBICH
GoesdorfCIN DER SPALESCHBACH
GoesdorfCIN DER WINKELDELT
GoesdorfCIN ERESCHT
GoesdorfCIN GOERESBERG
GoesdorfCIN HOLLESCHBOUR
GoesdorfCIN JANNERDELL
GoesdorfCIN RINGELSGRUND
GoesdorfCIN ROHLEBOUR
GoesdorfCIN SCHENKBERG
GoesdorfCIN TOMMESCHT
GoesdorfCKiirchewee
GoesdorfCNacherwee
GoesdorfCOM DAUFFELD
GoesdorfCOM QUINKELSTENGCHEN
GoesdorfCOp der Héicht
GoesdorfCOp der Heckt
GoesdorfCUM AALE WEE
GoesdorfCUNTER DEN ZINGEN
GoesdorfCUm Aale Wee
GoesdorfCVOR DEM BERG
GoesdorfCVOR EISCHBRUCH
GoesdorfCVOR ROTHSEIT
GoesdorfCWeltzerwee
GoesdorfDALLERSPRUNG
GoesdorfDAM SCHASS
GoesdorfDAUF BRACKENGARTEN
GoesdorfDAUF DEM HEUFURT
GoesdorfDAUF DEM JUNGENBUSCH
GoesdorfDAUF DEM MOHL
GoesdorfDAUF DEM WEINBERG
GoesdorfDAUF DER BIEDEN
GoesdorfDAUF DER DELT
GoesdorfDAUF DER HOECHT
GoesdorfDAUF DER WILTZ
GoesdorfDAUF HOLZAHL
GoesdorfDAUF KOCKSANG
GoesdorfDAUF KROMMENAHL
GoesdorfDAUF WOLWENAHL
GoesdorfDAn der Delt
GoesdorfDDirbach-Plage
GoesdorfDGROSSER BUSCH
GoesdorfDHIRTZENJUNG
GoesdorfDHarderbach
GoesdorfDIM GEBRANNTENBERG
GoesdorfDIM MESSENWEG
GoesdorfDIM RAEMESBERG
GoesdorfDIM THIERGARTEN
GoesdorfDIN DER AHLSCHLECKT
GoesdorfDIN DER BOURNBACH
GoesdorfDIN DER DELT
GoesdorfDIN DER HARDERBACH
GoesdorfDIN DER LEIWENDELL
GoesdorfDIN DER SCHWEINSKAUL
GoesdorfDIN HOLZAHL
GoesdorfDKROMMENAHL
GoesdorfDMasseler
GoesdorfDOp der Houscht
GoesdorfDRoute de Dirbach
GoesdorfDRue de la Gare
GoesdorfDSAUERWIES
GoesdorfDUNTER DEM MESSENWEG
GoesdorfDUm Knupp
GoesdorfDVOGELSGRUND
GoesdorfEAM AALE WEE
GoesdorfEAM DUERF
GoesdorfEAM SCHASS
GoesdorfEAUF BOCKHOLZ
GoesdorfEAUF DEM BERG
GoesdorfEAUF DEM BONGERT
GoesdorfEAUF DEM KUNGERT
GoesdorfEAUF DEM MAES
GoesdorfEAUF DEM SAEDELCHEN
GoesdorfEAUF DER AHLMUEHLE
GoesdorfEAUF DER SAUER
GoesdorfEAUF DUDERT
GoesdorfEAUF LEISCHENT
GoesdorfEAUF PESCHELT
GoesdorfEAUF SCHMOLHECK
GoesdorfEAm Aale Wee
GoesdorfEAm Duerf
GoesdorfEAm gringe Päsch
GoesdorfEBACHWIES
GoesdorfEBEI DER MUEHLE
GoesdorfEBOCKHOLTZ
GoesdorfEDIRWIES
GoesdorfEHANGELS
GoesdorfEHARDERBACH
GoesdorfEHEPSCHENT
GoesdorfEHINTER SPARDIG
GoesdorfEIM BRUCH
GoesdorfEIM FREHNBERG
GoesdorfEIM GAESHIERCHEN
GoesdorfEIM RAEMESBERG
GoesdorfEIM RAER
GoesdorfEIM REIZEBIRCHEN
GoesdorfEIN BREMENT
GoesdorfEIN DER BERESBACH
GoesdorfEIN DER DUESTERDELT
GoesdorfEIN DER FIELIGT
GoesdorfEIN DER KIRP
GoesdorfEIN DER ROHLBACH
GoesdorfEIN DISSELT
GoesdorfEIN LAERES
GoesdorfEIN OISSELT
GoesdorfEIN PIRMESRAEDCHEN
GoesdorfEIN SAUSCHELT
GoesdorfEIN SPASCHELT
GoesdorfEIN STACKENT
GoesdorfEIN STEINRAUCH
GoesdorfEKiirchewee
GoesdorfEOp der Millen
GoesdorfEPANZE BOCKHOLZ
GoesdorfERISTERLAND
GoesdorfESCHMOLHECK
GoesdorfESPARDIG
GoesdorfEUNTER SPARDIG
GoesdorfEVOR REHSTERT
GoesdorfEWAELDCHEN
GoesdorfFAUF BAETEBACH
GoesdorfFAUF DEM ALTEN WEG
GoesdorfFAUF DEM BILL
GoesdorfFAUF DEM BONGERT
GoesdorfFAUF DEM GRAAS
GoesdorfFAUF DEM HIELERT
GoesdorfFAUF DEM HOHFELD
GoesdorfFAUF DEM JENKERT
GoesdorfFAUF DEM MUEHLENBERG
GoesdorfFAUF DEM STENGERT
GoesdorfFAUF DEM WILTZERWEG
GoesdorfFAUF DER AESCHBICH
GoesdorfFAUF DER ALTEN HOUSCHT
GoesdorfFAUF DER DRIECHT
GoesdorfFAUF DER ERZKAUL
GoesdorfFAUF DER GROSKEHR
GoesdorfFAUF DER HESSELBACH
GoesdorfFAUF DER LEHSCHPILLEN
GoesdorfFAUF DER LOH
GoesdorfFAUF DER SAUER
GoesdorfFAUF DER SCHLIRBACH
GoesdorfFAUF DER SCHMELZ
GoesdorfFAUF DER TOMM
GoesdorfFAUF DER WESCHHEIDCHEN
GoesdorfFAUF FAULBACH
GoesdorfFAUF HOLZWIESEN
GoesdorfFAUF KOHLICK
GoesdorfFAUF KOHPENDELT
GoesdorfFAUF LANGEREF
GoesdorfFAUF MECHER
GoesdorfFAUF ZIONGENAHL
GoesdorfFAn der Baach
GoesdorfFBAETEBACH
GoesdorfFBAUSCHELTER BACH
GoesdorfFBEI DER BIDESCHTER MUEHLE
GoesdorfFBEI MILLESCHNEUENGARTEN
GoesdorfFBEI ZEREGARTEN
GoesdorfFBEIM BIDESCHTER WEIHER
GoesdorfFBEIM JUNGEN WALD
GoesdorfFBEIM LOHWALD
GoesdorfFBEIM NEUEN GARTEN
GoesdorfFBEIM OBERSTEN KREUZ
GoesdorfFBERBURGSKNAPP
GoesdorfFBERELSBACH
GoesdorfFBESCHELCHEN
GoesdorfFBOCKHOLZERBACH
GoesdorfFCité Maeschgaart
GoesdorfFDAEHLERBACH
GoesdorfFDAHLHECK
GoesdorfFDELMESCHBACH
GoesdorfFGEHENBERG
GoesdorfFGROSFELD
GoesdorfFGoesdorf
GoesdorfFHESSELBACH
GoesdorfFHINTER DEN HIRTENHAEUSER
GoesdorfFHannert den Hiirtenhaiser
GoesdorfFIM RITGEN
GoesdorfFIM STENGERT
GoesdorfFIN ABENDELT
GoesdorfFIN AEDERTZ GRUENDCHEN
GoesdorfFIN BERBURG
GoesdorfFIN DEN KIRCHENHECKEN
GoesdorfFIN DEN STECKEN
GoesdorfFIN DEN STRACHEN
GoesdorfFIN DER AESCHBICH
GoesdorfFIN DER AETZ
GoesdorfFIN DER BACH
GoesdorfFIN DER DEMESDELT
GoesdorfFIN DER EWICHT
GoesdorfFIN DER NEUWIES
GoesdorfFIN DER SCHLIRBACH
GoesdorfFIN ENGSENDELTCHEN
GoesdorfFIN FAULBACH
GoesdorfFIN KASSDELT
GoesdorfFIN KOHPENDELT
GoesdorfFIN SPASCHELT
GoesdorfFJUNGEN WALD
GoesdorfFKATZSCHLEIDCHEN
GoesdorfFKOHLICK
GoesdorfFKREUZWIES
GoesdorfFMAHNAELTGEN
GoesdorfFMUEHLENBERG
GoesdorfFMoettelsergaass
GoesdorfFNEUWIES
GoesdorfFOBENT MAESCHGART
GoesdorfFOM SCHNAEP
GoesdorfFOM SPARDIGSWEG
GoesdorfFOM WEISSEN STEIN
GoesdorfFOP DER TOMM
GoesdorfFOP DER VIRSTAAD
GoesdorfFOSTERBACH
GoesdorfFOp der Driicht
GoesdorfFOp der Minn
GoesdorfFOp der Schmelz
GoesdorfFOp der Tomm
GoesdorfFOp der Virstad
GoesdorfFPEDEBUSCH
GoesdorfFRITGESKEHR
GoesdorfFROPERTZ BACH
GoesdorfFRue Schlierbach
GoesdorfFSCHALBECH
GoesdorfFSCHEIWIES
GoesdorfFSCHLIRBACHERBERG
GoesdorfFTEIFELSLEI
GoesdorfFUM KNUPP
GoesdorfFUNTER DEM JUNGEN WALD
GoesdorfFUNTER DEM LOHWALD
GoesdorfFUNTER WONESCHGART
GoesdorfFUm Buren
GoesdorfFUm Haff
GoesdorfFUm Knupp
GoesdorfFUm Weisse Steen
GoesdorfFWEILESCHT
GoesdorfFWEILESCHTERBUSCH
GoesdorfFWELSCHLEIDCHEN