go2ACT

Lieux-dits officiels

Commune de Frisange, section A

FrisangeAAUF BEESCHACKER
FrisangeAAUF BICHEN
FrisangeAAUF DEM EISENWEG
FrisangeAAUF DEM FILSDORFERGRUND
FrisangeAAUF DEM GALGENBERG
FrisangeAAUF DEM GEMEINENBERG
FrisangeAAUF DEM HASSELERWEG
FrisangeAAUF DEM KANSNOESSER
FrisangeAAUF DEM KIRCHPFAD
FrisangeAAUF DEM KLEPPCHEN
FrisangeAAUF DEM MIES
FrisangeAAUF DEM OBERSTEN TRIERWEG
FrisangeAAUF DEM POELEMSWOIS
FrisangeAAUF DEM SCHEUERWEG
FrisangeAAUF DEM TRIERWEG
FrisangeAAUF DEM UNTERSTEN TRIERWEG
FrisangeAAUF DEN GREESSEN
FrisangeAAUF DEN KLEPPEN
FrisangeAAUF DEN LOECHER
FrisangeAAUF DEN REECHEN
FrisangeAAUF DEN SCHACKEN
FrisangeAAUF DER GENNERWIES
FrisangeAAUF DER KRAELTGESBACH
FrisangeAAUF DER SANG
FrisangeAAUF DER STAE
FrisangeAAUF DOILEMEROICHT
FrisangeAAUF HAFFREI
FrisangeAAUF HASSELERBERG
FrisangeAAUF HIRZENDRIESCH
FrisangeAAUF HOMESWEG
FrisangeAAUF KIESSEMT
FrisangeAAUF KRICHELSHAEDT
FrisangeAAUF LANGEMT
FrisangeAAUF MAESSEMT
FrisangeAAUF RECKWOIS
FrisangeAAUF RETTELEREI
FrisangeAAUF WOLFSDRIESCH
FrisangeAAspelt
FrisangeABEI BRICHENBOUR
FrisangeABEI DER GENNERWIES
FrisangeABEI DER KLEPPENWIES
FrisangeABEI DER PREISCHER MAUER
FrisangeABEI DER ROIDESCHHECK
FrisangeABEI HASSEL
FrisangeABEI HESSINGEN
FrisangeABEI KIESSEMT
FrisangeABEI RAMMELSMAENNCHEN
FrisangeABEIM ALTENWEG
FrisangeABEIM HASENFELD
FrisangeABEIM PAAWEIHER
FrisangeABei der Ganer
FrisangeAD'GENNERWISS
FrisangeAD'Gennerwiss
FrisangeADEN HONGERBOURAUS
FrisangeAFëlschdrefferstrooss
FrisangeAFréisengerstrooss
FrisangeAGroussgaass
FrisangeAHASENFELD
FrisangeAHASSEL
FrisangeAHINTER DEM DORF
FrisangeAHINTER DEM SCHLOSS
FrisangeAHINTER DEN MAUERN
FrisangeAHINTER HASSEL
FrisangeAHINTER SCHMATSGART
FrisangeAHINTER WIBEL
FrisangeAHaanzenhaff
FrisangeAHannert dem Duerf
FrisangeAIM BONGERT
FrisangeAIM BRICHENFELD
FrisangeAIM ERDGEN
FrisangeAIM GALGENBERG
FrisangeAIM GEHR
FrisangeAIM GOLDBIRCHEN
FrisangeAIM GRUENDCHEN
FrisangeAIM GRUND
FrisangeAIM HESSINGERBERG
FrisangeAIM HOISENBOUR
FrisangeAIM HONGERBOUR
FrisangeAIM KESSEL
FrisangeAIM KOHLGART
FrisangeAIM KRAELTGEN
FrisangeAIM KREUZWOIS
FrisangeAIM MEHRENT
FrisangeAIM MOORBERG
FrisangeAIM MOSCHELSGRUND
FrisangeAIM MUEHLENBERG
FrisangeAIM NEUENGART
FrisangeAIM PAAWEIHER
FrisangeAIM PAELTGESBONGERT
FrisangeAIM RETTCHEN
FrisangeAIM ROSENGAERTCHEN
FrisangeAIM SCHWABENGRUND
FrisangeAIM SCHWOBENBOUR
FrisangeAIM SEITERT
FrisangeAIM TRIERWEG
FrisangeAIN BREDEMT
FrisangeAIN BRICHEN
FrisangeAIN DANKENBOUR
FrisangeAIN DEN AZINGEN
FrisangeAIN DER AEPELDANGERGERIECHT
FrisangeAIN DER BOURWIES
FrisangeAIN DER DECKER OICHT
FrisangeAIN DER FELS
FrisangeAIN DER GRAUWIES
FrisangeAIN DER KEHRWIES
FrisangeAIN DER KLAEUSGEN
FrisangeAIN DER OICHT
FrisangeAIN DER PAAFENWIES
FrisangeAIN DER PLAATZ
FrisangeAIN HESSINGEN
FrisangeAIN HOHMET
FrisangeAIN KIESSEMT
FrisangeAIN KROCKELSOICHT
FrisangeAIN MAESSEMT
FrisangeAIN OIDENZOHL
FrisangeAIN POELEMT
FrisangeAIN RAMMELSMAENNCHEN
FrisangeAIN ROIDERDRIESCH
FrisangeAIN STEWERT
FrisangeAIN THIELEN-AZINGEN
FrisangeAIN WAAZELT
FrisangeAIN WANDELS
FrisangeAIN WANDELSHAFFOICHT
FrisangeAIN WIBEL
FrisangeAJOSTEN-AZINGEN
FrisangeAJUNGENBUSCH
FrisangeAKLEPPENWIES
FrisangeAKROKELSHAFF
FrisangeAKierfechstrooss
FrisangeAKrokelshaff-Strooss
FrisangeAMunnereferstrooss
FrisangeAOBEN DER WENIGWIES
FrisangeAOBEN IM HASENFELD
FrisangeAOBENT KIESSEMT
FrisangeAOp Laangert
FrisangeAOp Waasserkierten
FrisangeAOp der Gare
FrisangeAOp der Sank
FrisangeAPéiter vun Uespelt-Strooss
FrisangeAROTH GEWAENNCHEN
FrisangeARue de Filsdorf
FrisangeASCHIECHTESCHBERG
FrisangeASCHLAMM OICHT
FrisangeASchoulstrooss
FrisangeAUM BAUCH
FrisangeAUNTER DEN REECHEN
FrisangeAUNTER DER FELS
FrisangeAUNTER WIBEL
FrisangeAUm Dankebuer
FrisangeAUm Flouer
FrisangeAUm Goldbierchen
FrisangeAUm Hongerbuer
FrisangeAUm Kläppchen
FrisangeAUm Schmiddebuer
FrisangeAVOR AN ROIDERDRIESCH
FrisangeAVOR HASSEL
FrisangeAWASSERKIRTEN