go2ACT

Lieux-dits officiels

Commune de Folschette, section D

FolschetteDënner dem Bichelchen
FolschetteDAesebiirchen
FolschetteDAn der Gewan
FolschetteDBodenslächelchen
FolschetteDBureflass
FolschetteDDäich
FolschetteDFolschette
FolschetteDHaeschebierg
FolschetteDNideschdréisch
FolschetteDPlace de la Commune
FolschetteDPotelbur
FolschetteDRue Principale
FolschetteDRue d'Eschette
FolschetteDRue de Bettborn
FolschetteDRue de Hostert
FolschetteDRue de la Chapelle
FolschetteDRue de la Fontaine
FolschetteDRue des Champs
FolschetteDRue des Jardins
FolschetteDRue du Moulin
FolschetteDSchwoleriech
FolschetteDStelldréischer
FolschetteDWëltgebréck
FolschetteDWenigwald
FolschetteDam Déiwendall
FolschetteDam Feld
FolschetteDam Këss
FolschetteDam Merter
FolschetteDam Millebierg
FolschetteDam Rammerecherwee
FolschetteDan Dillebaach
FolschetteDan Haargatt
FolschetteDan Weresbiirchen
FolschetteDan der Arz
FolschetteDan der Dirwiss
FolschetteDan der Faarmillen
FolschetteDan der Gëlt
FolschetteDan der Gaass
FolschetteDan der Gewan
FolschetteDan der hënneschter Gewan
FolschetteDbei der Millen
FolschetteDbei der Steekaul
FolschetteDbeim Eschterstég
FolschetteDhannert der Gaass
FolschetteDom Bodem
FolschetteDop Frillscheed
FolschetteDop Houschterknapp
FolschetteDop dem Bichelchen
FolschetteDop dem Wenigwald
FolschetteDop der Grofkaul
FolschetteDop der Hueschterbaach
FolschetteDop der Kohheck
FolschetteDop der Scheub
FolschetteDop der Schock
FolschetteDop der Spiezecht
FolschetteDum Allertswee
FolschetteDum Pull
FolschetteDum Rodenhaff
FolschetteDum Scheed