go2ACT

Lieux-dits officiels

Commune de Folschette, section C

FolschetteCam Däich
FolschetteCënner dem Bësch
FolschetteCBärendall
FolschetteCBerensbirchen
FolschetteCBrädwis
FolschetteCChemin de Rambrouch
FolschetteCChemin de l'Eglise
FolschetteCFreiebësch
FolschetteCGoelt
FolschetteCGriecht
FolschetteCGroussheck
FolschetteCHostert
FolschetteCHueschtergare
FolschetteCHueschterknapp
FolschetteCHuschwis
FolschetteCJongebësch
FolschetteCMaaschleedchen
FolschetteCRue Belle-Vue
FolschetteCRue Principale
FolschetteCRue de Folschette
FolschetteCRue de Lannen
FolschetteCRue de Nagem
FolschetteCRue de la Cité
FolschetteCRue de la Montagne
FolschetteCRue des Jardins
FolschetteCRue des Muguets
FolschetteCRue des Romains
FolschetteCRue des Roses
FolschetteCRue du Coin
FolschetteCSeitert
FolschetteCa Lémesgrond
FolschetteCam Betzendall
FolschetteCam Dallgrond
FolschetteCam Dehschend
FolschetteCam Drinkbierg
FolschetteCam Hoch
FolschetteCam Kréilewee
FolschetteCam Lannener Wee
FolschetteCan Bärendall
FolschetteCan Betzendall
FolschetteCan Derrbicht
FolschetteCan Jenkewiss
FolschetteCan Klengmëschent
FolschetteCan de riichten Stécker
FolschetteCan der Gëlt
FolschetteCan der Grouf
FolschetteCan der Muer
FolschetteCan der Neiwiss
FolschetteCan der Saang
FolschetteCan der Sandkaul
FolschetteCan der Seitert
FolschetteCan der Thommesheck
FolschetteCan der Uecht
FolschetteCbei der Kapell
FolschetteCbeim Gëldenkräiz
FolschetteCbeim Hölzenkräiz
FolschetteCbeim Huermesmier
FolschetteChanner de Gaarden
FolschetteCop Ehmel
FolschetteCop Eisebichel
FolschetteCop Jenkewiss
FolschetteCop Kuertbur
FolschetteCop Mëschent
FolschetteCop Maaschleedchen
FolschetteCop Miesbiirchen
FolschetteCop Wangert
FolschetteCop Wollefsdréisch
FolschetteCop dem Hatscheweier
FolschetteCop den Weidenhecken
FolschetteCop der Aller
FolschetteCop der Heckchen
FolschetteCop der Lompeknupp
FolschetteCop der Loumillen
FolschetteCop der Miecher
FolschetteCop der Neiwiss
FolschetteCop der Thommesheck
FolschetteCum Däichknäppchen
FolschetteCvir Drummicht