go2ACT

Lieux-dits officiels

Commune de Folschette, section B

FolschetteBënner dem Krosigewee
FolschetteBAm Kiirchepad
FolschetteBBärebur
FolschetteBBärendall
FolschetteBEwëntsbësch
FolschetteBGoelt
FolschetteBGrëndchen
FolschetteBHaardbësch
FolschetteBHeeschterknapp
FolschetteBHouschterknapp
FolschetteBKlenkeschwis
FolschetteBMëschent
FolschetteBPlaenchen
FolschetteBProfinessebierg
FolschetteBRambrouch
FolschetteBRehsperknapp
FolschetteBRoute de Martelange
FolschetteBRue Janglisbunn
FolschetteBRue Napoléon
FolschetteBRue Principale
FolschetteBRue de Roodt
FolschetteBRue des Alliés
FolschetteBRue des Artisans
FolschetteBRue du Brill
FolschetteBRue du Château
FolschetteBRue du Nord
FolschetteBSaabur
FolschetteBSchankelshau
FolschetteBSchluberstéck
FolschetteBSchock
FolschetteBTuniasbësch
FolschetteBUm Knupp
FolschetteBWëlleswiss
FolschetteBWëschbich
FolschetteBam Brill
FolschetteBam Hölzergrond
FolschetteBam Ramerecherbierg
FolschetteBam Sood
FolschetteBan der Barkes
FolschetteBan der Haard
FolschetteBan der Rammerech
FolschetteBan der Renn
FolschetteBan der Schlaef
FolschetteBan der Schlaus
FolschetteBan der Wëschbich
FolschetteBan der Weid
FolschetteBbeim Ewëntsbësch
FolschetteBbeim Kräiz
FolschetteBbeim Schlammendar
FolschetteBhënnescht Mëschent
FolschetteBop Bäbur
FolschetteBop Bärendall
FolschetteBop Gilsbur
FolschetteBop Mëschent
FolschetteBop Riseknäppchen
FolschetteBop der Buuscht
FolschetteBop der Hornich
FolschetteBop der Klengrausch
FolschetteBop der Maulupsheck
FolschetteBop der Rausch
FolschetteBop der Wëlleswiss
FolschetteBop hënnescht Mëschent
FolschetteBum Bodem
FolschetteBum Ewent
FolschetteBum Géier
FolschetteBum Hokèem
FolschetteBum Schock