go2ACT

Lieux-dits officiels

Commune de Folschette, section A

FolschetteAAn der Huel
FolschetteABricher
FolschetteABurenaker
FolschetteABurewis
FolschetteADillebaach
FolschetteAErmesdelltchen
FolschetteAFolschetterhéicht
FolschetteAFuertbierg
FolschetteAJungelsbësch
FolschetteAJungelsbierg
FolschetteAJungelsschleed
FolschetteAKamp
FolschetteAKesselbësch
FolschetteAKlabergröndchen
FolschetteAPafebur
FolschetteARandschelterhéicht
FolschetteARoute d'Ettelbruck
FolschetteARoutheck
FolschetteARue Principale
FolschetteARue de Grevels
FolschetteARue de Schwiedelbrouch
FolschetteARue des Artisans
FolschetteARue du Nord
FolschetteASchwiedelbrouch
FolschetteAUmmerbësch
FolschetteAWald
FolschetteAWollefskaul
FolschetteAa Rinsebur
FolschetteAam Fuertbierg
FolschetteAam Grond
FolschetteAam Rübert
FolschetteAam Ummer
FolschetteAan der Dellt
FolschetteAan der Eeschbich
FolschetteAan der Foez
FolschetteAan der Gëlt
FolschetteAan der Laach
FolschetteAan der Milbich
FolschetteAan der Schleedchen
FolschetteAbeim Eeschterpfad
FolschetteAhannen um Jungelsbësch
FolschetteAhanner dem Bësch
FolschetteAop Kesselbësch
FolschetteAop Riseknäppchen
FolschetteAop Routschelt
FolschetteAop den Heedepillen
FolschetteAop der Hiel
FolschetteAop der Lann
FolschetteAop der Mierchen
FolschetteAum Bierg
FolschetteAum Dall
FolschetteAum Hasenaker
FolschetteAum Knäppchen
FolschetteAum Rommel
FolschetteAum Wues
FolschetteAvir Kësselbësch