go2ACT

Lieux-dits officiels

Commune de Burmerange, section C

BurmerangeCënnescht Ueleswiss
BurmerangeCC.R. 150
BurmerangeCC.R. 152
BurmerangeCDublinsbierg
BurmerangeCFroumillen
BurmerangeCFroumillesch Bongert
BurmerangeCGander
BurmerangeCHammbierg
BurmerangeCKisebierg
BurmerangeCMillenheck
BurmerangeCNeifeld
BurmerangeCRue Jean Tasch
BurmerangeCRue d'Elvange
BurmerangeCRue de Mondorf
BurmerangeCRue de l'Eglise
BurmerangeCRue de la Fontaine
BurmerangeCRue de la Frontière
BurmerangeCSchencke Wues
BurmerangeCSchwaarzäerd
BurmerangeCUelesbaach
BurmerangeCUelesbierg
BurmerangeCUeleswiss
BurmerangeCWangert
BurmerangeCWeidebësch
BurmerangeCWeidemillen
BurmerangeCan Uechtchen
BurmerangeCan der Lann
BurmerangeCan der Milltchen
BurmerangeCan der Wisschen
BurmerangeChënnescht Uecht
BurmerangeCiwwert der Froumillen
BurmerangeClängs der Ueleswiss
BurmerangeCum Millebierg
BurmerangeCviischt Uecht