go2ACT

Lieux-dits officiels

Commune de Burmerange, section A

BurmerangeAënnert Bëtzereech
BurmerangeAënnert dem Bërmerenger Wee
BurmerangeAënnert dem Päsch
BurmerangeAënnert der Strooss
BurmerangeAënnescht Längt am Ovenaker
BurmerangeAënneschten Kintgesbësch
BurmerangeAA 13
BurmerangeAA Frantzen
BurmerangeAAl Wangerten
BurmerangeABërmerengerwee
BurmerangeABounebierg
BurmerangeABuruecht
BurmerangeAC.R. 150
BurmerangeAC.R. 162
BurmerangeACité Ovenacker
BurmerangeACité Waertzgaertchen
BurmerangeAElvange
BurmerangeAElwenger Gemengebësch
BurmerangeAFielsaker
BurmerangeAGéisebierg
BurmerangeAHärebësch
BurmerangeAHärefeld
BurmerangeAHannert de Gaarden
BurmerangeAHellge Kiirten
BurmerangeAHierzebaach
BurmerangeAHitenger Bësch
BurmerangeAHittengen
BurmerangeAKarewee
BurmerangeAKuebegaard
BurmerangeAKuebendällchen
BurmerangeAKuebendällchesfeld
BurmerangeANidderbuer
BurmerangeAOp der Zoepp
BurmerangeAOvenaker
BurmerangeAR.N. 16
BurmerangeARue Guillaume Bertrand
BurmerangeARue Marie-Josée Deny
BurmerangeARue Nicolas Brucher
BurmerangeARue Pierre Diederich
BurmerangeARue d'Ellange
BurmerangeARue d'Emerange
BurmerangeARue de Burmerange
BurmerangeARue de Mondorf
BurmerangeARue de Wintrange
BurmerangeARue des Champs
BurmerangeARue des Prés
BurmerangeARue du Bois
BurmerangeASchofsfeld
BurmerangeASchoulstrooss
BurmerangeASuebelbierg
BurmerangeAUelesbaach
BurmerangeAWéintges Wis
BurmerangeAa Bäässemt
BurmerangeAa Betzereech
BurmerangeAa Bouwenaker
BurmerangeAa Bruch
BurmerangeAa Frantzen
BurmerangeAam Aker
BurmerangeAam Fetschebierg
BurmerangeAam Gängelchen
BurmerangeAam Géier
BurmerangeAam Huefgaart
BurmerangeAam Klëppel
BurmerangeAam Lamert
BurmerangeAam Mäs
BurmerangeAam Päerchen
BurmerangeAam Pesch
BurmerangeAam Réimecher Eck
BurmerangeAam Schneideschwangert
BurmerangeAam Stellchen
BurmerangeAam Tréngefeld
BurmerangeAam hënneschten Géisebierg
BurmerangeAam krommen Aker
BurmerangeAan Hitengen
BurmerangeAan de Quärten
BurmerangeAan den Alwangerten
BurmerangeAan der Huelgriecht
BurmerangeAan der Huelkaul
BurmerangeAan der Kaul
BurmerangeAan der Kiel
BurmerangeAan der Pleez
BurmerangeAan der Schleed
BurmerangeAan der Uecht
BurmerangeAan der Uelesbaach
BurmerangeAbei den Huelbeem
BurmerangeAbeim Bëschwee
BurmerangeAhanner Hitengen
BurmerangeAhannert de Gaarden
BurmerangeAieweschte Kintgesbësch
BurmerangeAiwwert Breedenakerhéicht
BurmerangeAop Breedenaker
BurmerangeAop Meiselengen
BurmerangeAop Weilend
BurmerangeAop den Alwangerten
BurmerangeAop der Bëschgewan
BurmerangeAop der Héimaark
BurmerangeAop der Hierzebaach
BurmerangeAop der Zëpp
BurmerangeAum Ticker
BurmerangeAum Trénkelchen
BurmerangeAum Weiler Wee
BurmerangeAvirun Hittengen