go2ACT

Lieux-dits officiels

Commune de Burmerange

BurmerangeAA 13
BurmerangeAA Frantzen
BurmerangeAAl Wangerten
BurmerangeABounebierg
BurmerangeABuruecht
BurmerangeABërmerengerwee
BurmerangeAC.R. 150
BurmerangeAC.R. 162
BurmerangeACité Ovenacker
BurmerangeACité Waertzgaertchen
BurmerangeAElvange
BurmerangeAElwenger Gemengebësch
BurmerangeAFielsaker
BurmerangeAGéisebierg
BurmerangeAHannert de Gaarden
BurmerangeAHellge Kiirten
BurmerangeAHierzebaach
BurmerangeAHitenger Bësch
BurmerangeAHittengen
BurmerangeAHärebësch
BurmerangeAHärefeld
BurmerangeAKarewee
BurmerangeAKuebegaard
BurmerangeAKuebendällchen
BurmerangeAKuebendällchesfeld
BurmerangeANidderbuer
BurmerangeAOp der Zoepp
BurmerangeAOvenaker
BurmerangeAR.N. 16
BurmerangeARue Guillaume Bertrand
BurmerangeARue Marie-Josée Deny
BurmerangeARue Nicolas Brucher
BurmerangeARue Pierre Diederich
BurmerangeARue d'Ellange
BurmerangeARue d'Emerange
BurmerangeARue de Burmerange
BurmerangeARue de Mondorf
BurmerangeARue de Wintrange
BurmerangeARue des Champs
BurmerangeARue des Prés
BurmerangeARue du Bois
BurmerangeASchofsfeld
BurmerangeASchoulstrooss
BurmerangeASuebelbierg
BurmerangeAUelesbaach
BurmerangeAWéintges Wis
BurmerangeAa Betzereech
BurmerangeAa Bouwenaker
BurmerangeAa Bruch
BurmerangeAa Bäässemt
BurmerangeAa Frantzen
BurmerangeAam Aker
BurmerangeAam Fetschebierg
BurmerangeAam Gängelchen
BurmerangeAam Géier
BurmerangeAam Huefgaart
BurmerangeAam Klëppel
BurmerangeAam Lamert
BurmerangeAam Mäs
BurmerangeAam Pesch
BurmerangeAam Päerchen
BurmerangeAam Réimecher Eck
BurmerangeAam Schneideschwangert
BurmerangeAam Stellchen
BurmerangeAam Tréngefeld
BurmerangeAam hënneschten Géisebierg
BurmerangeAam krommen Aker
BurmerangeAan Hitengen
BurmerangeAan de Quärten
BurmerangeAan den Alwangerten
BurmerangeAan der Huelgriecht
BurmerangeAan der Huelkaul
BurmerangeAan der Kaul
BurmerangeAan der Kiel
BurmerangeAan der Pleez
BurmerangeAan der Schleed
BurmerangeAan der Uecht
BurmerangeAan der Uelesbaach
BurmerangeAbei den Huelbeem
BurmerangeAbeim Bëschwee
BurmerangeAhanner Hitengen
BurmerangeAhannert de Gaarden
BurmerangeAieweschte Kintgesbësch
BurmerangeAiwwert Breedenakerhéicht
BurmerangeAop Breedenaker
BurmerangeAop Meiselengen
BurmerangeAop Weilend
BurmerangeAop den Alwangerten
BurmerangeAop der Bëschgewan
BurmerangeAop der Hierzebaach
BurmerangeAop der Héimaark
BurmerangeAop der Zëpp
BurmerangeAum Ticker
BurmerangeAum Trénkelchen
BurmerangeAum Weiler Wee
BurmerangeAvirun Hittengen
BurmerangeAënnert Bëtzereech
BurmerangeAënnert dem Bërmerenger Wee
BurmerangeAënnert dem Päsch
BurmerangeAënnert der Strooss
BurmerangeAënnescht Längt am Ovenaker
BurmerangeAënneschten Kintgesbësch
BurmerangeBA13
BurmerangeBAm Bongert
BurmerangeBAm Pesch
BurmerangeBBrucherfeld
BurmerangeBBrucherflass
BurmerangeBBurmerange
BurmerangeBBéitfeld
BurmerangeBC.R. 150
BurmerangeBC.R. 152
BurmerangeBDéibech
BurmerangeBElwenger Fluesslängten
BurmerangeBElwenger Längt
BurmerangeBElwenger Äerdchen
BurmerangeBGander
BurmerangeBGemengefeld
BurmerangeBHënschdrefermillen
BurmerangeBKesslengeschgriecht
BurmerangeBKonzer Deelen
BurmerangeBKréiefeld
BurmerangeBLaangstrachen
BurmerangeBMunnerefer Wiss
BurmerangeBOudereswis
BurmerangeBPrënzenaker
BurmerangeBRue Auguste Liesch
BurmerangeBRue Flammang
BurmerangeBRue Jean Hengen
BurmerangeBRue Jos Kayser
BurmerangeBRue Jules Bravy
BurmerangeBRue d'Elvange
BurmerangeBRue de Mondorf
BurmerangeBRue de Schengen
BurmerangeBRue du Coin
BurmerangeBSchlammstrachen
BurmerangeBSchwaarzärd
BurmerangeBSteemetzeschwangert
BurmerangeBUedemesgriecht
BurmerangeBWieweschgäertchen
BurmerangeBWëllefersfeld
BurmerangeBam Brillchen
BurmerangeBam Bëschelchen
BurmerangeBam Déieregaart
BurmerangeBam Fachegaard
BurmerangeBam Ginneferfeld
BurmerangeBam Grëndchen
BurmerangeBam Géier
BurmerangeBam Huergaart
BurmerangeBam Kéionner
BurmerangeBam Lächen
BurmerangeBam Päsch
BurmerangeBam Pässen
BurmerangeBam Schappegendréisch
BurmerangeBam Tritlingerfeld
BurmerangeBam Zéngelter
BurmerangeBam ieweschten Bauchefeld
BurmerangeBam ieweschten Ieterbännchen
BurmerangeBam sauere Päsch
BurmerangeBam ënneschten Bauchefeld
BurmerangeBam ënneschten Ieterbännchen
BurmerangeBan Déibech
BurmerangeBan Hëschel
BurmerangeBan Tritlingen
BurmerangeBan den alen Deelen
BurmerangeBan der Brucherwiss
BurmerangeBan der Donnenuecht
BurmerangeBan der Eecherwiss
BurmerangeBan der Lann
BurmerangeBan der Lengwiss
BurmerangeBan der Wisschen
BurmerangeBbei Hëschel
BurmerangeBbei der Munnerefer Wiss
BurmerangeBbeim Bësch
BurmerangeBbeim Stackerbeemchen
BurmerangeBbeim ale Kräiz
BurmerangeBdëssäit dem Rangwee
BurmerangeBhannert Béitfeld
BurmerangeBhannert dem Pafebur
BurmerangeBhënneschte Bierg
BurmerangeBiewescht Nuetsweed
BurmerangeBiwwert Tritlingen
BurmerangeBiwwert dem Geessewee
BurmerangeBiwwert dem Gemengefeld
BurmerangeBiwwert dem Läichewee
BurmerangeBiwwert dem Preelenger Wee
BurmerangeBiwwert dem Tritlingerfeld
BurmerangeBiwwert der Brucherwiss
BurmerangeBiwwert der Wisschen
BurmerangeBlaang Wuesen
BurmerangeBom Kisenger
BurmerangeBop Barrel
BurmerangeBop Béchel
BurmerangeBop Weilend
BurmerangeBop de falege Wasen
BurmerangeBop der Bréit
BurmerangeBop der Heed
BurmerangeBop der Hennebaach
BurmerangeBop der Kiemheck
BurmerangeBop der Kouschwämm
BurmerangeBop der Nuetweed
BurmerangeBop der Schank
BurmerangeBop der Schwaarzäerd
BurmerangeBop der Uet
BurmerangeBop der Vugelsheed
BurmerangeBop der Wäissäerd
BurmerangeBtëschent de Wisen
BurmerangeBuewen am Grëndchen
BurmerangeBuewen an Hëschel
BurmerangeBuewen op der Eecherwiss
BurmerangeBuewen um Rang
BurmerangeBum Bauchefeld
BurmerangeBum Brucherwee
BurmerangeBum Elwenger Wee
BurmerangeBum Hueffeld
BurmerangeBum Pafebur
BurmerangeBum Preelenger Wee
BurmerangeBum Quart de Réserve
BurmerangeBum Rang
BurmerangeBum Réimecher Bierg
BurmerangeBum Schotz
BurmerangeBum Schëffchen beim Wier
BurmerangeBum Siercker Wee
BurmerangeBum Weiler Wee
BurmerangeBum ieweschten Réimecher Bierg
BurmerangeBum sauere Wues
BurmerangeBum stengege Réck
BurmerangeBënnen op der Schwaarzäerd
BurmerangeBënnert Siercker Feld
BurmerangeBënnert dem Geessewee
BurmerangeBënnert der Déierewiss
BurmerangeBënnescht Déibech
BurmerangeCC.R. 150
BurmerangeCC.R. 152
BurmerangeCDublinsbierg
BurmerangeCFroumillen
BurmerangeCFroumillesch Bongert
BurmerangeCGander
BurmerangeCHammbierg
BurmerangeCKisebierg
BurmerangeCMillenheck
BurmerangeCNeifeld
BurmerangeCRue Jean Tasch
BurmerangeCRue d'Elvange
BurmerangeCRue de Mondorf
BurmerangeCRue de l'Eglise
BurmerangeCRue de la Fontaine
BurmerangeCRue de la Frontière
BurmerangeCSchencke Wues
BurmerangeCSchwaarzäerd
BurmerangeCUelesbaach
BurmerangeCUelesbierg
BurmerangeCUeleswiss
BurmerangeCWangert
BurmerangeCWeidebësch
BurmerangeCWeidemillen
BurmerangeCan Uechtchen
BurmerangeCan der Lann
BurmerangeCan der Milltchen
BurmerangeCan der Wisschen
BurmerangeChënnescht Uecht
BurmerangeCiwwert der Froumillen
BurmerangeClängs der Ueleswiss
BurmerangeCum Millebierg
BurmerangeCviischt Uecht
BurmerangeCënnescht Ueleswiss