go2ACT

Lieux-dits officiels

Commune de Biwer, section A

BiwerAënnert der Bréck
BiwerAAlpich
BiwerABROUCH
BiwerABrouch
BiwerABrucherbësch
BiwerABurwiss
BiwerAGemengendréisch
BiwerAIM GRUENDCHEN
BiwerAIM PESCH
BiwerAOBEN ALPICH
BiwerASchëtzwaasser
BiwerAWeidicherweier
BiwerAa Laangert
BiwerAam Bréinchen
BiwerAam Grëndchen
BiwerAam Päsch
BiwerAam Ratt
BiwerAam Wisegrëndchen
BiwerAan dem Fuusselach
BiwerAan dem Weier
BiwerAan der Alrieder
BiwerAan der Dirbéch
BiwerAbei Schleedchen
BiwerAhannert Alpich
BiwerAlaange Järling
BiwerAop Schmëttepäsch
BiwerAop de Bounestoppelen
BiwerAop de Fransousen
BiwerAop de Weessefelder
BiwerAop dem Hodäärchen
BiwerAop dem Huewerfeld
BiwerAop dem Weier
BiwerAop der Hëlzegriecht
BiwerAop der Strooss
BiwerAop der Uecht
BiwerAuewen Alpich
BiwerAum Roudebierg