go2ACT

Lieux-dits officiels

Commune de Asselborn, section D

AsselbornDA Schéimer
AsselbornDAHLHECK
AsselbornDAUF DEM BICHEL
AsselbornDAUF DEM GISEL
AsselbornDAUF DER DRIECHT
AsselbornDAUF DER HALT
AsselbornDAUF DER HART
AsselbornDAUF DER WOLTZ
AsselbornDAUF DRESCHER
AsselbornDAUF RUEMLINGERBERG
AsselbornDAUF WATTIG
AsselbornDAm Eck
AsselbornDAm klenge Wee
AsselbornDAn de Pëtzen
AsselbornDBënzelter Wee
AsselbornDBEI DER AHLHECK
AsselbornDBEI DIDERES WEHR
AsselbornDBICHENRIECH
AsselbornDBISCHEND VERBRANNTEN BUSCH
AsselbornDBOXHORN
AsselbornDBaastnicher Strooss
AsselbornDCR334
AsselbornDCR335
AsselbornDDENSCHWIES
AsselbornDHANNER REMELGER BOESCH
AsselbornDHINTER ROOTS
AsselbornDHUNGERKAUL
AsselbornDHauptstrooss
AsselbornDIM AHREL
AsselbornDIM BINZELTER WEG
AsselbornDIM GROSSEN NEDDELBOURN
AsselbornDIM KREKENFELD
AsselbornDIM PAAFENFELD
AsselbornDIN BALKENSCHLEID
AsselbornDIN BAUCH
AsselbornDIN BESCHEND AM RIECH
AsselbornDIN BISCHEND AM KRACK
AsselbornDIN BISCHEND AUF DEM STEIN
AsselbornDIN BISCHEND EICHELSCHLEID
AsselbornDIN BISCHEND HOSERGRUND
AsselbornDIN BISCHEND PESSELSBOURN
AsselbornDIN BISCHEND POTERPAAD
AsselbornDIN BISCHEND STEINIGEN WEG
AsselbornDIN BISCHEND WASSERDELL
AsselbornDIN BISCHEND WOSELER
AsselbornDIN DEN PUETZEN
AsselbornDIN DER FENN
AsselbornDIN DER FOLLMUEHLE
AsselbornDIN DER LANGERT
AsselbornDIN FIDELBOURN
AsselbornDIN HARTZWINKEL
AsselbornDIN HONTEM
AsselbornDIN KOIBER
AsselbornDIN LAMESCHBACH
AsselbornDIN PIERPELT
AsselbornDIN SCHEEMER
AsselbornDIN USCHELER
AsselbornDKIRCHENBERG
AsselbornDLEIDERS FELDCHEN
AsselbornDOP SCHEMELS PETZ
AsselbornDOm Béicherich
AsselbornDOm Camping
AsselbornDOm Gisel
AsselbornDOp der Driicht
AsselbornDREIMELSBERG
AsselbornDREIREGINZT
AsselbornDRUEMLINGERBUSCH
AsselbornDSCHAMMELSBOIDEM
AsselbornDSCHLEIDEBOURN
AsselbornDSTENGENWIESEN
AsselbornDUn der Baach
AsselbornDWENGERS HART
AsselbornDWoltz
AsselbornDZWISCHEN DEN BUESCHEN