go2ACT

Lieux-dits officiels

Commune de Asselborn

AsselbornBASSELBORNERMUEHLE
AsselbornBAUF AHLBICHEL
AsselbornBAUF BROOCH
AsselbornBAUF DEM KELLER
AsselbornBAUF DER SCHLEID
AsselbornBAUF FELSLEY
AsselbornBAUF HEERIG
AsselbornBAUF HEMISCHT
AsselbornBAUF KLONKENBERG
AsselbornBAUF MECHER
AsselbornBAUF REDESCHT
AsselbornBAUF REYSELDER HOECHT
AsselbornBAUF REYSELDER WEG
AsselbornBAUF ROUBELSER
AsselbornBAUF TOMM BOIDEM
AsselbornBAUF WEWESCHBOURN
AsselbornBAn der Gässen
AsselbornBAn der Kiäll
AsselbornBAsselborn
AsselbornBBEI DER LANN
AsselbornBBEI KREMESCHWEIHER
AsselbornBBEI WEILER
AsselbornBBeim Burren
AsselbornBBurregaass
AsselbornBEICHELSBERG
AsselbornBEMESCHTER KNAPP
AsselbornBEemeschbaach
AsselbornBEhmeschbach
AsselbornBElwenter Weeg
AsselbornBEnnelaanst
AsselbornBFissgässen
AsselbornBHINTER KEMPESGARTEN
AsselbornBHINTER PEKES
AsselbornBHINTERSTEN AHLBICHEL
AsselbornBHOSENFLOOTZ
AsselbornBHauptstrooss
AsselbornBHuppegässen
AsselbornBHëppchesgaass
AsselbornBIM BIWISCHERWEG
AsselbornBIM BOXERBERG
AsselbornBIM EMESCHTERWEG
AsselbornBIM FAULENBERG
AsselbornBIM FOUSLOCH
AsselbornBIM GALGENWEG
AsselbornBIM KARWINKEL
AsselbornBIM MACHERFELD
AsselbornBIM MOELGESBERG
AsselbornBIM MUEHLENWEG
AsselbornBIM PESCH
AsselbornBIM SCHOSS
AsselbornBIM WEWESCHBOURN
AsselbornBIM ZOL
AsselbornBIN DER BACH
AsselbornBIN DER BEYLACH
AsselbornBIN DER EMESCHBACH
AsselbornBIN DER FOLLMUEHLE
AsselbornBIN DER HEID
AsselbornBIN DER KIEHL
AsselbornBIN DER STEINKAUL
AsselbornBIN LANGBOURN
AsselbornBIN REETZBACH
AsselbornBIN ROUBELSER
AsselbornBIN WEEDGEN
AsselbornBIN WEILER
AsselbornBKEMPESGARTEN
AsselbornBKLONKENBERG
AsselbornBLannepad
AsselbornBLegaye
AsselbornBMUEHLENBERG
AsselbornBOBEN DER MUEHLE
AsselbornBOBENT POSTWEIHER
AsselbornBOm Béchel
AsselbornBOm Knupp
AsselbornBOp Aalbéchel
AsselbornBOp de Schoss
AsselbornBOp der Leiekaul
AsselbornBOp der Millen
AsselbornBOp der Schleed
AsselbornBOp der Strooss
AsselbornBPosteck
AsselbornBSCHLEIDBERG
AsselbornBUNTER BOXERBERG
AsselbornBUNTER DER MUEHLE
AsselbornBUNTER HENKERMAEUERCHEN
AsselbornBUNTER KLONKENBERG
AsselbornBUNTER SCHLEIDBERG
AsselbornBUäwwelaanst
AsselbornBWaleschgässen
AsselbornBZWISCHENT KNOEPP
AsselbornCAUF DEM HEESSENBUSCH
AsselbornCAUF DEM HUT
AsselbornCAUF DEM KIEHMEL
AsselbornCAUF DEM OILBERT
AsselbornCAUF DEM SCHOFSZOL
AsselbornCAUF DEM SCHRECKENBERG
AsselbornCAUF DEM WELWERT
AsselbornCAUF DER LEHN
AsselbornCAUF REDESCH
AsselbornCAUF WATTIG
AsselbornCBEI WATTIGER KREUZ
AsselbornCBEIM SCHESBAEUMCHEN
AsselbornCBockmillen
AsselbornCBreedewee
AsselbornCBurrewee
AsselbornCCINQFONTAINES
AsselbornCCLOSEN BUSCH
AsselbornCDENTESCH BUSCH
AsselbornCHEESSENBUSCH
AsselbornCHINTER DEM BESSEN
AsselbornCHINTER DEM KIEHMEL
AsselbornCHINTER DEM STEIN
AsselbornCHINTER HEESSENBUSCH
AsselbornCHINTER WAHLENSCHLEID
AsselbornCIM BAHNERT
AsselbornCIM BESSEN
AsselbornCIM BONGERT
AsselbornCIM DELTGEN
AsselbornCIM ELWENTER WEG
AsselbornCIM GEHOIF
AsselbornCIM GEMENZ
AsselbornCIM GROSSTUECK
AsselbornCIM KIRCHBERG
AsselbornCIM MOELGESBERG
AsselbornCIM OILBERT
AsselbornCIM OWELBOM
AsselbornCIM OWELBOURN
AsselbornCIM SCHOFSZOL
AsselbornCIM SCHROT
AsselbornCIM WEWESCHBOURN
AsselbornCIM ZOL
AsselbornCIM ZWEISCHLEDGEN
AsselbornCIN DER GEWANN
AsselbornCIN DER LOHR
AsselbornCIN DER LOHRBICH
AsselbornCIN FAASSELBOURN
AsselbornCIN KLORBICH
AsselbornCIN KOIBER
AsselbornCIN KRITZBOIDEM
AsselbornCIN STACKIGT
AsselbornCKAETSCHBERG
AsselbornCKOIBER KNUPP
AsselbornCKierchestrooss
AsselbornCKierfichtstrooss
AsselbornCKlousterstrooss
AsselbornCMaulesmillen
AsselbornCMillewee
AsselbornCOBEN DEM BONGERT
AsselbornCOBEN OILBERT
AsselbornCOP DER BOCKMILLEN
AsselbornCOP DER WILWERT
AsselbornCOp der Knupp
AsselbornCPRIESTERBAHNERT
AsselbornCSASSEL
AsselbornCSASSELER BERG
AsselbornCSCHRECKENBERG
AsselbornCUNTER DEICH
AsselbornCUNTER SCHAFSZOL
AsselbornCUm Haanenhaff
AsselbornCUn der Baach
AsselbornCWAHLENSCHLEID
AsselbornCWATTIGERBERG
AsselbornCZUM BAHNERT
AsselbornCZWISCHEN DEN BUESCHER
AsselbornDA Schéimer
AsselbornDAHLHECK
AsselbornDAUF DEM BICHEL
AsselbornDAUF DEM GISEL
AsselbornDAUF DER DRIECHT
AsselbornDAUF DER HALT
AsselbornDAUF DER HART
AsselbornDAUF DER WOLTZ
AsselbornDAUF DRESCHER
AsselbornDAUF RUEMLINGERBERG
AsselbornDAUF WATTIG
AsselbornDAm Eck
AsselbornDAm klenge Wee
AsselbornDAn de Pëtzen
AsselbornDBEI DER AHLHECK
AsselbornDBEI DIDERES WEHR
AsselbornDBICHENRIECH
AsselbornDBISCHEND VERBRANNTEN BUSCH
AsselbornDBOXHORN
AsselbornDBaastnicher Strooss
AsselbornDBënzelter Wee
AsselbornDCR334
AsselbornDCR335
AsselbornDDENSCHWIES
AsselbornDHANNER REMELGER BOESCH
AsselbornDHINTER ROOTS
AsselbornDHUNGERKAUL
AsselbornDHauptstrooss
AsselbornDIM AHREL
AsselbornDIM BINZELTER WEG
AsselbornDIM GROSSEN NEDDELBOURN
AsselbornDIM KREKENFELD
AsselbornDIM PAAFENFELD
AsselbornDIN BALKENSCHLEID
AsselbornDIN BAUCH
AsselbornDIN BESCHEND AM RIECH
AsselbornDIN BISCHEND AM KRACK
AsselbornDIN BISCHEND AUF DEM STEIN
AsselbornDIN BISCHEND EICHELSCHLEID
AsselbornDIN BISCHEND HOSERGRUND
AsselbornDIN BISCHEND PESSELSBOURN
AsselbornDIN BISCHEND POTERPAAD
AsselbornDIN BISCHEND STEINIGEN WEG
AsselbornDIN BISCHEND WASSERDELL
AsselbornDIN BISCHEND WOSELER
AsselbornDIN DEN PUETZEN
AsselbornDIN DER FENN
AsselbornDIN DER FOLLMUEHLE
AsselbornDIN DER LANGERT
AsselbornDIN FIDELBOURN
AsselbornDIN HARTZWINKEL
AsselbornDIN HONTEM
AsselbornDIN KOIBER
AsselbornDIN LAMESCHBACH
AsselbornDIN PIERPELT
AsselbornDIN SCHEEMER
AsselbornDIN USCHELER
AsselbornDKIRCHENBERG
AsselbornDLEIDERS FELDCHEN
AsselbornDOP SCHEMELS PETZ
AsselbornDOm Béicherich
AsselbornDOm Camping
AsselbornDOm Gisel
AsselbornDOp der Driicht
AsselbornDREIMELSBERG
AsselbornDREIREGINZT
AsselbornDRUEMLINGERBUSCH
AsselbornDSCHAMMELSBOIDEM
AsselbornDSCHLEIDEBOURN
AsselbornDSTENGENWIESEN
AsselbornDUn der Baach
AsselbornDWENGERS HART
AsselbornDWoltz
AsselbornDZWISCHEN DEN BUESCHEN
AsselbornEAUF DEM BOXERBERG
AsselbornEAUF DEM BREDENBENDEL
AsselbornEAUF DER BACH
AsselbornEAUF DER HART
AsselbornEAUF DER LENKEL
AsselbornEAUF FENNERT
AsselbornEAUF SCHLEIDGEN
AsselbornEAm Eck
AsselbornEAn Uscheler
AsselbornEAn der Feckel
AsselbornEAn der Gaass
AsselbornEEselburrer Strooss
AsselbornEHaaptstrooss
AsselbornEIM GRAF
AsselbornEIM TOPERTZLOCH
AsselbornEIM WEIHER
AsselbornEIN BOLZENBOURN
AsselbornEIN DEN LANGRUDEN
AsselbornEIN DER FECKEL
AsselbornEIN DER HALT
AsselbornEIN DER HIERCHEN
AsselbornEIN DER WELTGEN
AsselbornEIN NIEDERBACH
AsselbornEIN QUERFELD
AsselbornEIN USCHELER
AsselbornELENTZWEILER
AsselbornEOm Knäppchen
AsselbornEOp de Bësch
AsselbornEOp der Baach
AsselbornERue Op de Bësch
AsselbornERumlange
AsselbornEStackemer Weeg
AsselbornFAM MUEHLENWEG
AsselbornFAUF BRUNGSENBOURG
AsselbornFAUF DEM HIERWERT
AsselbornFAUF DEM WOG
AsselbornFAUF DER HART
AsselbornFAUF DER ROOTS
AsselbornFAUF HERGERT
AsselbornFAUF HOERICH
AsselbornFAUF TEMMEL
AsselbornFAm Wämper Pad
AsselbornFAm ënnischten Eck
AsselbornFAn der Driicht
AsselbornFDAEWELDER PAAT
AsselbornFDiänjer Wee
AsselbornFDuärrefstrooss
AsselbornFEemeschbaach
AsselbornFFOISCHBECH LEY
AsselbornFHINTER DEM BUESCHELTGEN
AsselbornFHOFLAND
AsselbornFIM ASSELBORNER WEG
AsselbornFIM DAELLAND
AsselbornFIM DAHL
AsselbornFIM DOENNGER WEG
AsselbornFIM MERSCHERDAHL
AsselbornFIM QUART
AsselbornFIM RUMLINGER WEG
AsselbornFIM WEIHERCHEN
AsselbornFIM WEMPER PAAT
AsselbornFIM WIDEM
AsselbornFIN DEDDELBOURN
AsselbornFIN DER DRIECHT
AsselbornFIN DER GEMEIN
AsselbornFIN DER HOIF
AsselbornFIN FESTERDAHL
AsselbornFIN FOISCHBECH
AsselbornFIN KOIBENNER
AsselbornFLéresmillen
AsselbornFOp der Haard
AsselbornFSTOCKEM
AsselbornFUNTER HOERICH
AsselbornFUNTER SCHLEIDGEN
AsselbornFUNTERST FOISCHBECH